27/2020

Vzťahová väzba adolescentov v kontexte reziliencie

článok prečítaný 3230 x

Autor: Kristína Rybárová, Ľubica Konrádová

Cieľom práce bolo preskúmať vzájomné vzťahy kvality vzťahovej väzby adolescentov k partnerom a priateľom a ich miery reziliencie. Práca sa zaoberá súčasným stavom uvedených konceptov a možnosťami ich prepojenia. Vo výskumnej časti sme zisťovali úroveň reziliencie participantov, kvalitu ich vzťahovej väzby a vzájomné súvislosti medzi oboma konceptmi. Výskumná vzorka zahŕňala 134 študentov bratislavských stredných škôl vo veku 16 až 19 rokov. Ako výskumné metódy sme použili priateľskú a partnerskú verziu revidovaného dotazníka Ako prežívam blízke vzťahy, Dotazník rodičovského a rovesníckeho pripútania – verziu pre rovesníkov a Škálu reziliencie. Výsledky nepoukázali na jednoznačné prepojenia skúmaných konceptov, pričom sme zaznamenali prevahu neistých typov vzťahových väzieb a nízkej úrovne reziliencie participantov.

Kľúčové slová: adolescencia, partnerské vzťahy, priateľské vzťahy, reziliencia, vzťahová väzba

 

The aim of the study was to explore the relationships between the quality of adolescents' attachment to part-ners and friends in the context of resilience. The work discusses the current status of concepts and their connections. The research was focused on the level of adolescents' resilience, their quality of attachment and the mutual links between concepts. The research sample included 134 high school students aged 16 to 19 years. As research methods we used romance and friendship version of Experiences in Close Relationship Inventory – Revised, Inventory of Parent and Peer Attachment – peer version and Resilience Scale. The results do not indicate the clear link among studied concepts, while we have observed the superiority of insecure types of attachment and higher prevalence of the low level of participants' resilience.

Key words: adolescence, romantic relationship, friendship, resieliency, attachment

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (5)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie