27/2020

Stigma duševných porúch z pohľadu ľudí s diagnózou schizofrénia. Výsledky výskumu

článok prečítaný 2860 x

Autor: Jitka Poluchová, Anton Heretik jr.

Pozadie problému: Schizofrénia patrí medzi najviac stigmatizované psychické poruchy. Výrazy ako ”psychicky chorý“ alebo ”psychiatrický pacient“ sú stále asociované s násilím, nebezpečenstvom a nepredvídateľnosťou. Strach verejnosti a negatívne stereotypy zostávajú prekážkou adekvátneho využitia efektívnej starostlivosti a sociálnej integrácie chorých. Napriek zvyšujúcej sa celosvetovej pozornosti venovanej stigme tohto ochorenia, existuje len minimum informácií opisujúcich situáciu v našich podmienkach. Preto hlavným cieľom prezentovaného výskumu bolo preskúmať stigmatizačné a diskriminačné zážitky uvádzané ľuďmi so schizofréniou žijúcimi na Slovensku, ako aj dôsledky týchto skúseností na ich život.

Metódy: Na zber dát bola použitá kvalitatívna metóda pološtruktúrované interview. Interview sa odhrávalo v centrách na pomoc duševne chorým a v domácnostiach participantov. Výskumný súbor tvorilo 10 ambulantných pacientov s diagnózou schizofrénna alebo schizoafektívna psychóza v stabilizovanom stave. Pri výbere výskumného súboru bola použitá metóda zámerného výberu cez inštitúcie s prvkami metód príležitostného výberu a samovýberu.

Výsledky: Z výrokov participantov boli vygenerované štyri dimenzie stigmy: interpersonálne interakcie, štrukturálna diskriminácia, prístup k sociálnym rolám a obraz duševnej poruchy v spoločnosti. Každý participant uviedol viacero zážitkov so stigmou a pre 9 z nich boli tieto skúsenosti prežívané ako veľmi bolestivé. Bežnou reakciou na ne je snaha o utajovenie ochorenia a vyhýbanie sa potenciálne ohrozujúcim sociálnym kontaktom.

Závery: Pacienti opisujú širokú škálu stigmatizačných a diskriminačných zážitkov zo všetkých oblastí života vrátane zdravotnej starostlivosti. Publikovanie týchto stigmatizačných a diskriminačných zážitkov by mohlo pomôcť redukovať negatívne stereotypy v spoločnosti a viesť k zdravším reakciám zo strany pacientov, dopomáhajúc tak k lepšiemu priebehu ich ochorenia (tab.3, lit.16).

Kľúčové slová: schizofrénia, stigma, diskriminácia, kvalitatívny výskum, Slovensko

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (25)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie