27/2020

Komunitná liečba v psychiatrii – jej ciele a význam

článok prečítaný 3946 x

Autor: Dana Krajčovičová

Komunitná liečba v psychiatrii, v literatúre označovaná tiež ako tretia revolúcia v psychiatrii, predstavuje trend, ktorý úzko súvisel s procesom deinštitucionalizácie v druhej polovici minulého storočia v demokraticky vyspelých krajinách (USA, Veľká Británia). Komunitná liečba (starostlivosť) v psychiatrii predstavuje systém terapie, pomoci a podpory s cieľom napomôcť ľuďom s psychickým postihnutím žiť v podmienkach bežného života uspokojivým spôsobom. V súvislosti s rozvojom komunitnej liečby boli zriaďované viaceré extramurálne zariadenia (psychosociálne rehabilitačné centrá, denné stacionáre, chránené bývanie a zamestnávanie, krízové centrá a iné), čo sa nevyhlo problémom spojeným s nedostatočnou kontrolou chronicky duševne chorých po ich prepustení z nemocničných zariadení.

V práci venujeme pozornosť existujúcim zariadeniam komunitnej liečby, predovšetkým denným stacionárom a ich významu pri zlepšovaní kvality života u chronicky duševne chorých. Značná pozornosť sa sústreďuje na postavenie komunitnej starostlivosti v SR, kde v súvislosti so štátnou politikou zdravia bol vypracovaný v 2004 roku Národný program duševného zdravia (NPDZ). V rámci jeho plnenia v oblasti komunitnej liečby v psychiatrii sa poukazuje na význam niektorých projektov, ako aj činnosť organizácií a inštitúcií (napr. LDZ SR, ODOS). V závere vyzdvihujeme význam komunitnej starostlivosti, ktorá vedie nielen k zlepšeniu kvality života a postavenia duševne chorých, ale je aj ekonomicky efektívnejšia (lit.22).

Kľúčové slová: komunitná liečba, psychosociálne rehabilitačné zariadenia, kvalita života psychicky chorých, ekonomická efektivita.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (10)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie