27/2020

Význam pohľadu na symptomatiku duševných porúch z hľadiska bio-psycho-sociálneho konceptu

článok prečítaný 2381 x

Autor: Gabriela Vrbová

Cieľom práce je upozorniť na dôležitosť komplexného pohľadu na symptomatiku duševných porúch z hľadiska prevencie diagnostických omylov a tým aj prevencie neadekvátnej liečby. V práci sa venujeme prehľadu bio-psycho-sociálnych faktorov, ktoré sa môžu navzájom kombinovať a rôznou mierou spolupodieľať na vzniku duševnej poruchy u mladých ľudí a ktoré je treba identifikovať počas diagnostického procesu a zohľadniť pri výbere terapeutických intervencií, o čom svedčí aj prezentovaná kazuistika.

Uvádzame možné hypotetické modely prepojenia etiopatogenenetických faktorov, aj základnú osnovu psychoterapeutického postupu pre zlepšenie adaptability, zníženie vulnerability alebo zvýšenie odolnosti voči duševnej poruche.

V závere, pre možnosť veľkého počtu kombinácii etiopatogenetických faktorov, sa prikláňame k potrebe prísne individuálneho a fokusovaného prístupu a k voľbe terapeutických intervencií na troch úrovniach v súlade s bio-psycho-sociálnym konceptom /farmakoterapia, psychoterapia, rehabilitácia a resocializácia/, s ohľadom aj na možné somatické príčiny a ich terapiu a vylúčenie organického poškodenia CNS.

Kľúčové slová: bio-psycho-sociálny koncept, etiopatogenéza, terapeutické intervencie

 

In the study we emphasize importance of comprehensive view of the symptoms of mental illness in order to prevent diagnostic errors and thereby preventing inappropriate therapy. In the paper we discuss bio-psycho-social factors contributing to onset of illness in adolescent and young people. Level of contribution and combination of these three factors can vary and/or overlapped therefore its identification during diagnostic process is crucial and should be take into account when choosing therapeutic interventions. Theory is demonstrated by case report indicated here.

We present hypothetical models linking to etiopathogenetic factors, basic outline of the psychotherapeutic methods to improve adaptability and reduce vulnerability or increase resilience in mental health.

Large number of etiopathogenetic combinations requires strict individual approach and focused therapy. Therapeutic intervention has to be chosen according to three level bio-psycho-social concepts (pharmacothe-rapy, psychotherapy, social rehabilitation and resocialization) with respect to the possible somatic causes. There is important not to forget to exclude somatic causes and organic CNS damage.

Key words: bio-psycho-social concept, etiopathogenesis, therapeutic interventions

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (6)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie