27/2020

Kvalita života u pacientov s karcinómom prostaty

článok prečítaný 2642 x

Autor: Eva Morovicsová, Jana Kalmancaiová

Autorky v príspevku poukazujú na dopad onkologického ochorenia na kvalitu života u pacientov s karcinómom prostaty a bližšie špecifikujú biologickú, psychickú, sociálnu a duchovnú dimenziu kvality života danej skupiny pacientov. Prezentujú výsledky prieskumu, ktorý bol realizovaný u 80 pacientov v mesiacoch december 2011 - február 2012 na urologických oddeleniach a urologických ambulanciách Univerzitnej nemocnici v Bratislave a v súkromnej urologickej ambulancii CUIMED. Cieľom prieskumu bolo zistiť, či existuje súvislosť vo vnímaní zmien kvality života v telesnej oblasti u pacientov liečených ambulantne a u hospitalizovaných pacientov, ktorý z psychických problémov najviac prispieva k zhoršeniu kvality ich života a do akej miery vplýva vek pacientov na vnímanie kvality života v psychickej dimenzii. Zároveň skúmali hodnotenie kvality života pacientov aj v sociálnej dimenzii. Závery realizovanej štúdie potvrdili vyššie zastúpenie telesných problémov v skupine hospitalizovaných pacientov v porovnaní so skupinou pacientov v ambulantnej starostlivosti. Z jednotlivých telesných problémov, ktoré znižujú kvalitu života, hospitalizovaní pacienti uvádzali v 94,29 % problémy so spánkom, v 64,71 % únavu, v 53,33 % prítomnosť problémov vo vyprázdňovaní. Pacienti v ambulantnej starostlivosti uvádzali v 60 % problémy so spánkom, v 35,29 % únavu a v 46,66 % problémy vo vyprázdňovaní. Pri posudzovaní kvality života v psychickej dimenzii autorky zistili, že z jednotlivých problémov pacienti najčastejšie uvádzali prežívanie smútku, vnútorného napätia, podráždenosť a zmeny nálad, čo potvrdili odpovede 63,75 % respondentov. Z ďalších problémov dominovali prežívanie bolesti v 58,75 %, strachu a obáv v 42,5 %. Zmenu sebakoncepcie potvrdilo 12,5 % respondentov. Pri porovnávaní posudzovania kvality života v psychickej dimenzii u pacientov z hľadiska ich veku sa potvrdilo vyššie zastúpenie psychických problémov u pacientov vo vekovej kategórii od 71-90 rokov, kde pacienti najčastejšie uvádzali prežívanie bolesti, zmeny v sebakoncepcii a oslabenie sebadôvery. V závere príspevku autorky poukazujú na význam tímovej spolupráce pri riešení konkrétnych problémov pacientov s karcinómom prostaty, správny psychologický prístup, ako aj na dôležitosť emočnej podpory a terapeutickej komunikácie.

Kľúčové slová: kvalita života, dimenzie kvality života, karcinóm prostaty, pacient, zdravotnícky tím

 

The authors in this article highlight effect of oncological disease to quality of life of patients with prostate cancer and specify biological, psychic and social dimension of life quality of particular group of patients. Moreover they present results of survey that was realized on sample of 80 patients within December 2011 and February 2012 at urological departments and ambulances of University Hospital in Bratislava and private clinic CUIMED. Main goals of the survey were to find out if there was a correlation in perception of change of life quality between patients treated in ambulance care or in hospital, which one of psychic issues contribute most to decrease of life quality and finally how the age of the patients influence the perception of change in life quality within psychic dimension. The authors also examined the evaluation of the quality of life patients in their social sphere. The findings of this survey have confirmed higher representation of physical problems in group of hospitalized patients in contrary with patients treated in ambulance care. The most frequently mentioned physical problems were in 94,29 % problems with sleeping/insomnia, in 64,71 % tiredness, in 53,33 % occurrence of problems with defecation. Patients treated in ambulance care mentioned in 60 % problems with sleeping/insomnia, in 35,29 % tiredness and in 46,66 % problems with defecation. Within evaluation of life quality in psychic dimension the authors identified that the most frequently mentioned were experiencing sadness, inner tension, irritability and mood swings that was overall confirmed by 63,75 % of respondents. Other issues were dominated by experiencing pain in 58,75 % and fear and worries in 42,5 % of all respondents. Change in self concept was confirmed by 12,5 % of all respondents. During comparing of life quality of patients based on their age the higher occurrence of psychic issues was confirmed by patients in age of 71 – 90 years, while these patients identified most frequently experiencing pain, change in self concept and weakening of self confidence. The conclusion of this article is dedicated to importance of primary prevention, early diagnosis, right psychological approach, team cooperation in finding solutions for specific problems of patients as well as importance of emotional support and therapeutic communication.

Key words: quality of life, dimensions of quality of life, prostate cancer, patient, therapeutic team

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (8)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie