27/2020

K východiskům potíží s hranicemi

článok prečítaný 2121 x

Autor: Jiří Růžička

Text nepojednává jmenovitě o některé psychopatologické kategorii, ale zabývá se hranicemi a potížemi, které s nimi lidé mají v kontextu fenoménu domova. Úvaha vychází z bezprostřední zkušenosti našeho života, v němž se jsoucna ukazují rovnou, jako fenomény. Jevy nemohou vycházet z žádné disciplíny. Naopak, ty jsou utvořeny dalekosáhlými abstrakcemi a původní zkušenosti odlehlými, pro danou disciplínu příznačnými konstrukčními postupy do podoby teoretických modelů a systémů. Tím ovšem dochází k odcizujícímu pojetí svě-ta, který se v bezprostřední zkušenosti ukazuje rovnou, původně a také neredukovaně. Proto výchozí krok nemůže být oborově odborný, ale fenomenologický. Autor se vrací k naší první zapomenuté zkušenosti hranic, k početí. Spolubytí s matkou v těhotenství, porod a další horizonty domovského pobývání v prostoru světa, obsahuje téma vlastního a nevlastního, domovského a cizího, jáského i nejáského. Tematizace uvedených pólů implikuje fenomén hranic v prostoru bezprostředně žitého světa, v pohybu pobytu – dasein - v přirozeném světě. Porozumění existenciálnímu pohybu ve světě zakládá bezprostřední přístup k rozumění potížím s hranicemi. Na konci textu pisatel uvažuje o lidech, kteří přicházejí s těmito potížemi pro psychoterapeutickou pomoc. Ani těm však nestanovuje diagnózu podle některého klasifikačního systému, ale s fenoménem domova a jeho ohrožení zůstává na půdě fenomenologické psychoterapie, daseinsanalýzy.

Klíčová slova: domov, domovské bytí, hranice, hraniční poruchy, existence, pobyt, fenomenologie, daseinsanalýza

 

This text does not deal specifically with a psychopathological category, but is concerned with borders and the problems people have with them in the context of the phenomenon of home. My thoughts are based on the immediate experience of our life, in which being manifests itself directly, as phenomena. Phenomena cannot arise from any discipline. Disciplines are built up into the form of theoretical models and systems by wideranging abstractions and constructional approaches remote for original experience that are specific to them. This leads, however, to an alienated conception of the world, which in our immediate experience reveals itself directly, originally and also irreducibly. This is why the first step cannot be an academic step related to a discipline, but phenomenological. The author takes as starting-point our first, forgotten experience of the border - our conception. Being-with the mother in pregnancy, birth and other horizons of being at home in the space of the world are linked by the theme of what is our own and what is not, what is home and what is foreign, what is self and what is not self. Thematisation of these poles implies the phenomenon of the border in the space of the immediately lived world, in the movement of being – dasein – in the natural world. Understanding existential movement in the world is the ground for an immediate approach to understanding problems with borders At the end of the text the author reflects on people with borderline problems who come for psychotherapy, but even in these cases he does not make a diagnosis according to some classificatory system. Instead he stays with the phenomenon of home and threats to home on the ground of phenomenological psychotherapy, daseinanalysis.

Key words: Home, home-being, border, borderline disorders, existence, dasein fenomenology, daseinsanalysis

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie