27/2020

Niektoré aspekty hraníc poradenského vzťahu

článok prečítaný 3117 x

Autor: Daniela Gažiová, Hana Smitková

V praxi sa u poradcov objavujú situácie, ktoré nemajú z etického hľadiska jasné riešenie a vyvolávajú pocit profesijnej neistoty. Výskumy ukazujú, že až 57% respondentov riešilo etickú dilemu a zvažovalo porušenie etických zásad. Ako problematické sa objavujú situácie týkajúce sa informovaného súhlasu, mlčanlivosti, kompetencií a hraníc, nesexuálnych duálnych vzťahov. Našim cieľom bolo preskúmať, aké situácie vnímajú naši respondenti ako eticky nejasné a ako sa v takýchto situáciách rozhodujú, čo im pri tom pomáha. Výskum pozostával z dvoch častí, z dotazníka a pološtruktúrovaného rozhovoru. Z vyše 500 oslovených, 38 vyplnilo dotazník, z toho 10 vyhovovalo výskumným kritériám a bolo ochotných spolupracovať na druhej fáze. Vo výsledkoch sa ukázala neznalosť rozdielov medzi pojmami prekročenie/porušenie hraníc. Za dôležitú tému považujeme využívanie písomného informovaného súhlasu, ktorý poskytuje nie len informácie, ale pôsobí aj ako prevencia voči vzniku eticky nejasných situácií a naši respondenti ho využívali v neuspokojivej miere (iba 16 z 38). U respondentov sa ukázalo aj nedostatočné využívanie etických kódexov a literatúry zameranej na etiku. Je podľa nás dôležité aj z pozície odborných inštitúcií podporovať využívanie etického kódexu a písomného informovaného súhlasu.

Kľúčové slová: poradenstvo, informovaný súhlas, mlčanlivosť, vzťah, dotazník, rozhovor

 

Summary

In practice, some situations occure, that, from the ethical point of view, have no clear solution and evoke a feeling of professional doubt. Studies show that 57% of the respondents faced ethical dilemma and considered crossing of the ethical rules. Situations concerning informed consent, secrecy and boundaries, non-sexual dual relations appear to be problematic. Our aim was to investigate, which situations are percepted by our respondents as ethicaly uncertain, how do they decide in such situations, and what helps them in decisions. The study consists of two parts – a questionnaire and a semistructured interview. From 500 adressed participants, 38 filled out the questionnaire, 10 of them met the research criteria and was willing to cooperate in the second phase. The results showed not knowing the differences between boundary crossing/violation. We consider important the making use of the written informed consent, that provides not only information, but works also as a prevention against ethically uncertain situations, but our respondents made use of it in unsufficient extent (only 16 of 38). The study showed also unsufficient use of ethical codexes and publications concerning the ethics. Our opinion is, that it is important to support using ethical codex and informed consent in written form also by professional institutions.

Key words: clinical practise, informed consent, secrecy, dual relations, questionnaire, semi-structured interview

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie