27/2020

Amyloidová teória v etiopatogenéze Alzheimerovej choroby

článok prečítaný 2712 x

Autor: Marián Bernadič, Juraj Cisár, Michal Bernadič

Alzheimerova choroba je neurodegeneratívna choroba, ktorej vonkajším príznakom je demencia. Incidencia tohto typu demencie stále narastá. Alzheimerova choroba je spojená s progresívnym fyzickým a psychickým postihnutím pacientov. Invalidizácia pacientov a s tým súvisiaca zdravotná starostlivosť predstavujú závažný ekonomický problém. Alzheimerova choroba je charakterizovaná poruchou pamäti, progredujúcim kognitívnym deficitom a behaviorálnymi zmenami, ktoré výrazne ovplyvňujú každodenný život pacienta. Napriek pokrokom v medicíne stále nepoznáme príčiny ochorenia, a preto sa nevieme vyjadriť k prevencii ochorenia, diagnostika nie je dostatočne senzitívna a ani špecifická. Kauzálna terapia, ktorá by progresiu ochorenia zastavila, prípadne zvrátila, zatiaľ neexistuje. Histopatologické nálezy senilných pklakov v CNS sa spájajú s beta-amyloidom, neurofibrilárne klbká s tau proteínom. Jednou z troch základných teórii vzniku Alzheimerovej choroby je amyloidová teória, ktorú chceme v tejto prehľadovej práci priblížiť.

Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, amyloid β, amyloidová teória, senilné plaky, tau proteín, neurofibri-lárne klbká, mitochondriálna dysfunkcia

 

Summary

Alzheimer disease is neurodegenerative disease with common type of dementia in elderly. Incidence of this type of dementia is still rising. Alzheimer disease cause progresive physical and psychological disability in these patients. Invalidisation of patients and associated healthcare represent severe economical issue. Alzheimer disease is characterised by memory loss, progresive cognitive impairment and behavioral changes that seriously interfere with daily life. Despite advancement in understanding the ethiopatogenesis of this dementia, diagnostic methods are not enaugh specific and sensitive. Causal therapy, which could stop the progression, not only slow it, doesn´t exist yet. The subject of paper is comparison of some opiniens on etiopathogenesis of di-sease with detailed description of each neuropathological processes and interaction between them. The thesis also informs about history, epidemiology, clinical image, diagnostic methods and therapeutic options of this disease.

Key words: Alzheimer disease, amyloid β, amyloid theory, senile plaques, tau protein, neurofibrilar tangles, mitochondrial dysfunction

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie