27/2020

Manželstvo: evolučná perspektíva

článok prečítaný 2025 x

Autor: Glenn E. Weisfeld, Carol C. Weisfeld

Súhrn

Manželstvo je univerzálne a vytváranie párov nachádzame aj u ďalších živočíšnych druhov, pričom mláďatá sú od tohto zväzku závislé. Manželstvo plní funkciu reprodukčného a sociálneho usporiadania, ktoré tradične zahŕňalo aj širšiu rodinu. Z dôvodu biologických príspevkov do prežitia dieťaťa, pohlavia v rámci páru nie sú identické, teda jednotlivci hľadajú v partnerstve nejaké odlišné atribúty. Muži hľadajú mladé, atraktívne, sexuálne verné nevesty. Ženy hľadajú mužov, ktorí sú starší, vyšší, a (ako u iných druhov) sociálne dominantní. Obidve pohlavia preferujú láskavého, zdravého, atraktívneho, im podobného partnera, ktorý je s nimi emocionálne prepojený. Manželský partner, ktorý zlyhá v udržaní dostatočne vysokej partnerskej hodnoty (MV; mate value) je vulnerabilný k rozvodu. Neplodnosť a sexuálne neuspokojenie predikuje rozvod, takisto ako úmrtie dieťaťa, ale naopak viacdetné manželstvo je stabilnejšie. Údaje z rôznych kultúr naznačujú, že krutí alebo subdominantní muži (napr. chudobní živitelia rodín) a neverné ženy sú náchylnejšie k rozvodu. Manželstvá, v ktorých ženy dominujú nad mužmi v ekonomických príjmoch, v neverbálnej komunikácii a v rozhodovaní, inklinujú k menšej spokojnosti. V spoločnostiach, kde manželky sú ekonomicky nezávislé od manžela, je rozvodovosť vyššia. Počet rozvodov sa šplhá nahor následkom industrializácie a rastu ekonomickej schopnosti žien. Ekonomické a zdravotné hľadiská taktiež pomáhajú vysvetliť kulturálne rozdiely v polygamii, vo veku vstupu do manželstva, v dohadovaní manželstva rodičmi, v zaoberaní sa nevestinou sexuálnou zdržanlivosťou a vo svadobných ceremóniách. Štátne dotácie rodinám, pomer pohlaví a vplyv rodičov páru sú ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú manželskú dynamiku.

Kľúčové slová: párový bonding; výber partnera; dominancia; bohatstvo; rozvod; manželstvo; nevera; industrializácia; široká rodina; plodivosť

 

Summary

Marriage is universal, and pair bonding is found in other species too with highly dependent young. So marriage functions as a reproductive social arrangement that traditionally involved the extended family. The sexes are not identical in their biological contributions to children´s survival, so they seek somewhat different attributes in a mate. Men seek a young, attractive, sexually faithful bride. Women seek a man who is older, taller, and (as in many other species) socially dominant. Both sexes prefer a kind, healthy, attractive, similar mate who is emotionally attached to them. A spouse who fails to maintain sufficiently hight mate value is vulnerable to divorce. Infertility and sexual dissatisfaction predict divorce, as does death of a child, but the more children, the stabler the marriage. Cross-cultural data suggest that cruel or subdominant men (e.g., poor providers) and unfaithful women are prone to divorce. Marriages in which the wife dominates the husband in economic contributions, nonverbal behavior, and decision making tend to be less satysfying. In societies in which wives are economically independent of husbands, divorce rates are high. As women´s economic power has risen with industrialization, divorce rates have climbed. Economic and fitness considerations also help explain cultural differences in polygyny, age at marriage, arranged marriage, concern with the bride´s sexual chastity, and marriage ceremonies. Other factors also affect marital dynamics, such as state subsidies to families, the sex ratio, and influence of the couple´s parents.

Key words: pair bonding; mate choice; dominance; wealth; divorce; marriage; infidelity; industrialization; extended family; fecundity

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie