27/2020

Posúdenie somatopsychickej záťaže u príbuzných pacientov so schizofréniou

článok prečítaný 1340 x

Autor: Alexandra Ivičičová, Dana Karjčovičová

Schizofrénia je ochorenie z okruhu tzv. endogénnych psychóz, ktoré je charakterizované nielen poruchami myslenia, vnímania, emotivity, správania sa a osobnosti, ale aj kognitívnymi poruchami. V dôsledku kognitívneho deficitu, predovšetkým v oblasti spracovania informácií, dochádza u chorých so schizofréniou k nedostatočnému zvládaniu záťažových situácií (coping), čo znižuje ich schopnosť adekvátne emočne reagovať a sociálne fungovať. Dôležité je využitie komplexného prístupu v terapii, t.j. postupov psychofarmakologických, ale aj psychoterapeutických, resocializačných a rehabilitačných.

Cieľom práce bolo posúdiť a zhodnotiť somatopsychickú záťaž u príbuzných pacientov so schizofréniou a sformulovať podstatné opatrenia určené pre príbuzných pacientov so schizofréniou zamerané na zmiernenie ich záťaže.

Do súboru bolo zaradených 15 príbuzných pacientov so schizofréniou, ktorí boli liečení a doliečovaní v Dennom psychiatrickom stacionári PK FNsP a LF UK v Bratislave v čase od mája 2006 do februára 2007. Pri zostavovaní súboru boli splnené vstupné a vylučujúce kritériá pre zaradenie. Za účelom získania relevantných údajov boli využité nasledujúce dotazníky: (1) tzv. Vstupný záznam, ktorý zahŕňa podstatné sociodemografické údaje o pacientoch, (2) tzv. Úvodný dotazník, ktorí zisťuje sociodemografické ukazovatele týkajúce sa príbuzných pacientov so schizofréniou, (3) Dotazník IADL (Istrumental Activities od Daily Living), ktorý sa zameriava na činnosti, ktoré vykonáva pacient a (4) CBI (Caregiver Bureden Interview) dotazník týkajúci sa zmeny životnej situácie príbuzného.

Priemerný vek príbuzných pacientov, ktorí tvorili súbor, bol 49 rokov, u pacientov so schizofréniou 34 rokov. Pomocou dotazníka CBI sa zistilo, že pri starostlivosti o svojho chorého príbuzného pociťuje malú záťaž 40,0% respondentov, miernu záťaž 13,3% respondentov, veľmi zaťažených starostlivosťou o chorého je 46,7% príbuzných, veľmi vysoká záťaž sa nezaznamenala u žiadneho z respondentov.

Kľúčové slová: schizofrénia, somatopsychická záťaž, kvalita života.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Depresívna porucha a suicidalita

Prečítané: 2886x Hodnotenie: 5.0

1

L. Breger: Dostojevskij. Autor ako psychoanalytik

Prečítané: 306x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická charakteropatia moci

Prečítané: 302x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická porucha osobnosti – obranné mechanizmy

Prečítané: 379x Hodnotenie: 5.0

1

Narcizmus a „Follow your need“ – úvaha

Prečítané: 383x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie