27/2020

Traumatizácia v detstve a schizofrénia

článok prečítaný 328 x

Autor: Konspekt Martina Petríková

Poznámka na úvod

Výskumný tím pri Pro mente sana, Bratislava v prepojení a spolupráci s OUSHI – Olomouc University Social Health Institute skúma súvislosti medzi traumatizáciou v detstve, vzťahovou väzbou a zdravím. Prvé získané dáta od reprezentatívnej vzorky dospelého obyvateľstva SR sme publikovali v predchádzajúcom čísle tohto časopisu (Kaščáková,N.,et al Traumatizácia v det-stve a zdravie v dospelosti). Našim ďalším zámerom o.i. je získať dáta od ľudí s unipolárnymi depresiami a bipolárnymi afek-tívnymi poruchami a tiež od pacientov so schizofrénnymi ochoreniami. Pri štúdiu literatúry sme sa dostali k zaujímavým ziste-niam týkajúcich sa traumatizácie v detstve ľudí s diagnózou schizofrénia. Rozhodli sme sa ponúknuť jeden z článkov vo forme konspektu, do ktorého vybrala podstatné informácie Mgr. Martina Petríková. Ponechali sme pre záujemcov aj odkazy na lite-ratúru. V súvislosti s témou snáď stojí za zmienku, že Bleulerova škola už celé storočie rozlišuje primárne a sekundárne sym-ptómy a potom ešte základné a akcesórne a že Manfred Bleuler publikoval v roku 1972 rozsiahlu monografiu, ktorej názov v slovenčine by bol „Schizofrénne psychické poruchy vo svetle dlhodobých klinických a rodinných kazuistík“, išlo o vzorku 208 pacientov s diagnózou schizofrénia, ktorých lognitudinálne sledoval 23 rokov. V dôkladných rodinných a osobných anamné-zach zaznamenal, že zlé rodinné pomery a zlé zaobchádzanie v detstve zhoršovali priebeh porúch. V tejto aj v ďalších prácach zdôrazňoval, že aj pri vzniku a priebehu tejto poruchy hrá rolu nielen heredita ale aj nepriaznivá životná skúsenosť a životné udalosti. Na základe jeho zistení rozpracovali ďalší autori model vulnerability a stresu pri schizofréniách.

Autor poznámky: prof. MUDr. Jozef Hašto, Pro mente sana, Bratislava, e-mail: j.hasto.tn@gmail.com

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie