27/2020

Syndrom vyhoření a deprese v lékařských profesích – výsledky české národní studie

článok prečítaný 2374 x

Autor: Jiří Raboch, Radek Ptáček

Pozadí problému: Syndrom vyhoření se vyskytuje často v lékařských profesí, kdy v důsledku fyzického i emočního vypětí dochází k poklesu efektivity práce. Zejména ve zdravotnictví pak může tento vést k závažným obtížím projevujících se nejen ve vztahu lékař-pacient, ale i v celém systému. Cíl a východiska: Cílem výzkumného projektu bylo zmapovat intenzitu symptomů syndromu vyhoření a deprese mezi českými lékaři, jeho východiskem pak aktuální odborná literatura, která upozorňuje na relativně vysoké přetížení lékařů v moderním zdravotnictví. Metody: Poacužit byl mapující výzkumný projekt a standardizované dotazníkové metody Shirom Melamed Burnout Measure (SMBM) a Beck Depression Inventory-II (BDI-II). Dotazníky byly rozeslány n=30000 lékařům (z celkového počtu n=40834 členů České lékařské komory), kteří používali e-mail, s žádostí o jejich elektronické vyplnění. Celkem odpovědělo n=13452 lékařů. Odpovědi nekompletní a inonzistentní, byly z výzkumného souboru vyřazeny. Základní vzorek obsahoval n=7428 validních odpovědí, což znamená, že získané informace jsou přibližně od 20% lékařů v České republice. Výsledky: U 34% lékařů byly identifikovány symptomy syndromu vyhoření, které lze hodnotit jako přítomné nebo velmi závažné. Pouze 8% lékařů uvádí, že tyto symptomy nepociťuje nikdy nebo jen velmi zřídka. 10% lékařů popisuje symptomy středně těžké až těžké deprese. Závěry: Studie přináší informaci o zvýšeném výskytu symptomů syndromu vyhoření a deprese u českých lékařů. Zjištěné výsledky mají význam především pro porozumění možným důsledkům nadměrného zatížení lékařů, a především pak pro zohlednění těchto výsledků při systémových změnách ve zdravotnictví.

Klíčová slova: syndrom vyhoření, deprese, lékařské profese

 

Summary

Background: The Burnout occurs frequently in the medical profession, when due to physical and emotional stress decreases efficiency. Especially in health care sector in might then lead to serious difficulties manifested not only in the doctor-patient relationship, but also in the entire system. Aim and Objectives: The aim of the research project was to map the intensity of the symptoms of burnout and depression among Czech doctors, the starting point of the the research project was the current literature, which highlights the relatively high overload doctors in the modern medicine. Methods: We used mapping research project and standardized questionnaires methods - Shirom Melamed Burnout Measure (SMBM) and Beck Depression Inventory-II (BDI-II). The questionnaires were sent to physicians n = 30000 (of a total of n = 40834 members of the Czech Medical Chamber), who used e-mail, asking for their e-filling. Total number of responses were n = 13452 physicians. Incomplete and inconsistent responses were excluded from the research sample. Basic sample included n = 7428 valid responses, which means that the information obtained is approximately 20% of doctors in the Czech Republic. Results: In 34% of physicians were identified symptoms of burnout, which intensity can be assessed as present or very serious. Only 8% of physicians stated that they experience symptoms never or only very rarely. 10% of physicians describe symptoms of moderate to severe depression. Conclusions: The study provides information on the increased incidence of symptoms of burnout and depression among Czech doctors. The results are of particular importance for understanding the possible consequences of excessive load of doctors, and the results should especially be taken into account for systemic changes in health care.

Keywords: burnout, depression, medical profession

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie