27/2020

Medicína a štatistika (2)

článok prečítaný 2711 x

Autor: Peter Minárik

Súhrn

Pomer šancí (OR) je jedným z najčastejšie používaných štatistických pojmov v medicíne. OR má mnoho vlastností, ktoré ho uprednostňujú v použití napr. v štúdiách typu prípad–kontrola, metaanalýzach, logistickej regresii. Napriek svojej užitočnosti môže pomer šancí spôsobiť ťažkosti pri interpretácii výsledkov. Aj keď nie je pomer šancí vo všeobecnosti aproximáciou pomeru rizík, pomer šancí je stále vhodnou mierou asociácie medzi rizikovým faktorom a výstupom.

Kľúčové slová: štatistika, pomer šancí, relatívne riziko

 

Summary

Odds ratio (OR) are one of the most commonly used statitics in medicine. OR has a number of points in its favour in application e.g. in case-control studies, meta-analysis, logistic regression. Despite their usefulness, odds ratios can cause difficulties in interpretation of results. Although the odds ratios does not approximate the risk ratio in general, the odds ratio is still a valid measure of the association among a risk factor and outcome.

Key words: statistics, odds ratio, relative risk

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (4)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie