27/2020

Depresívna a úzkostná komorbidita u pacientov závislých od alkoholu

článok prečítaný 1508 x

Autor: Denisa Demovičová

Cieľom výskumu bola kvantitatívna analýza úzkostnej a depresívnej symptomatiky u pacientov závislých od alkoholu. Naš výskumný súbor pozostáva zo 68 pacientov (41 mužov a 27 žien), všetci spĺňajú kritériá pre diagnózu závislosť od alkoholu (MKCH). Na sledovanie depresívnej symptomatiky sme použili Beckovú sebaposudzovaciu stupnicu. Úzkostnú symptomatiku sme merali pomocou dotazníkov STAI (State – Trait Anxiety Inventory). Uvedené metodiky sme použili v dvoch meraniach – v úvode ako aj v závere terapie. Výsledky nášho výskumu potvrdili u pacientov závislých od alkoholu prítomnosť tak depresívnej ako aj úzkostnej symptomatiky, pričom najfrekventovanejší výskyt je v úvode terapie. Najvýraznejšie rozdiely vo výskyte depresívnej symptomatológie (medzi úvodným a záverečným meraním) sú pri položkách, ktoré sledujú pocity (vlastná úspešnosť, životná spokojnosť, vnímanie vlastnej osobnosti, pracovné nasadenie a pocity viny). Pokles sme nezistili pri položkách sledujúcich suicidálne úvahy, plačlivosť a mieru podráždenosti.

Príznaky úzkostnej symptomatiky, aktuálnej úzkosti ako aj úzkostlivosti nie sú pri vstupe do liečby tak výrazne zastúpené ako príznaky depresívne. Po liečbe je štatisticky významný pokles aktuálnej úzkostnej symptomatológie vo všetkých položkách STAI X-1 s výnimkou položiek sledujúcich pocity bezstarostnosti, odpočinutosti, vzrušenosti, prežívania podráždenosti a ”vyvedenosti z miery“. Najvýraznejší posun v miere aktuálnej úzkosti je v položkách, ktoré sledujú prežívanie smútku, strachu z neúspechu, pocitu šťastia a potreby niečo vykonať. K redukcii v priebehu terapie dochádza aj v prejavoch úzkostlivosti ako osobnostnej vlastnosti. Štatisticky významné rozdiely sú prítomné vo všetkých položkách s výnimkou položky sledujúcej prežívanie bezstarostnosti. V prežívaní sklamania a nepríjemných sprievodných príznakov, ktoré sú spojené s premýšľaním o vlastných problémoch, nastáva v priebehu terapie v miere úzkostlivosti najvýraznejší posun. Sledovanie potvrdilo zvýšený výskyt depresívnej a úzkostnej symptomatológie v úvode liečby u pacientov závislých od alkoholu. Zmnoženie depresívnych a úzkostných symptómov poukazuje na vysoké riziko komorbidity.

Kľúčové slová: závislosť od alkoholu, depresívne poruchy, úzkostné poruchy, komorbidita, terapia

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie