27/2020

Zmeny sérotonínergického systému ako markera suicidality

článok prečítaný 2377 x

Autor: A. Bednářová, J. Pečeňák

 

Sérotoninergický systém je univerzálnym transmisným systémom. V mozgu je približne milión sérotonínergických neurónov a každý z nich ovplyvňuje približne 500 000 ďalších neurónov. Degradačným produktom sérotonínu (5-hydroxytryptamín, 5-HT) je kyselina 5-hydroxyindoloctová (5-HIAA). Na skúmanie hladín sérotonínu a jeho metabolitov v plazme a likvore a na skúmanie ďalších súčastí sérotonínergickej signalizácie (5-HT2 receptorov, 5-HT transportéra) vo vzťahu k depresívnej poruche a výskytu suicídií sa zameriavali početné štúdie. Nálezy sa stali základom pre formovanie hypotéz neurobiologickej podmienenosti suicidálneho správania. Zistený bol najmä pokles hladín 5-HT a 5-HIAA v postmortálnom tkanive mozgu depresívnych pacientov a obetí suicídia ako aj pokles hladín 5-HIAA v likvore u neliečených depresívnych pacientov. Pozorovali vzťah medzi tryptofán hydroxylázovými (TPH) genotypmi a samovražedným konaním. Taktiež sa našla významná korelácia medzi 5-HIAA koncentráciou v likvore (cerebrospinal fluid, CSF) a TPH genotypom. Významným objavom s možnosťou klinického využitia je stanovenie vzťahu trialelického 5-HTTLPR (gén pre sérotonínový transportér) polymorfizmu so stresujúcimi životnými udalosťami, depresívnou poruchou a suicidalitou.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (25)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie