27/2020

Relaxačno-symbolická psychoterapia

článok prečítaný 5043 x

Autor: Aneta Bednářová, Zuzana Novosadová

Úvod: Relaxácia pomáha udržať a znovu nadobudnúť stratenú samoregulačnú schopnosť človeka, pomocou ktorej sa otvára cesta k vytvoreniu fyzickej, psychickej a duchovnej jednoty a harmónie. Východiskom relaxačno symbolickej psychoterapie je Schultzov autogénny tréning, obohatený metódou Jungovej amplifikácie a jeho chápaním symbolov. Metodológia: Predkladáme kazuistiku pacienta so suicidálnym správaním, alkoholizmom, gamblingom a so sekundárne podmienenou depresiou. Prípad z praxe je analyzovaný a jednotlivé meditačné obrazy klienta sú interpretované v súlade s literárnymi údajmi. Diskusia a záver: Komorbidita psychiatrických diagnóz je výzvou pre každého psychiatra i psychoterapeuta.

Kľúčové slová: symbol, Schultzov autogénny tréning, relaxačno symbolická psychoterapia, meditácia, Jungova amplifikácia

 

Summary

Introduction: Relaxation helps to keep and acquire self-controlling ability of a human being. This ability opens pathway to physical, mental and spiritual harmony. Starting point of the Relaxation and Symbolic Psychotherapy is the Schultz´s Autogenic Training supplemented by the Jung´s method of amplification. Methodology: We are presenting a case study of an alcoholic and gambler patient with suicidal behavior and secondary depression. This case from a psychiatric praxis is analyzed and the meditation images of the patient are interpreted in accordance with literary data. Discussion and conclusion: Comorbidity of psychiatric diagnoses is a challenge of every psychiatrist and psychotherapist.

Keywords: symbol, meditation, relaxation and symbolic psychotherapy, Schultz´s autogenic training, Jung´s amplification

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (17)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie