27/2020

10 rokov epidemiologického výskumu psychických porúch na Slovensku (štúdie EPIx)

článok prečítaný 3298 x

Autor: Anton Heretik, Ján Pečeňák, Anton Heretik, jr., Alojz Ritomský

Na Slovensku sa v uplynulej dekáde realizovali tri epidemiologické štúdie na reprezentatívnych vzorkách (1212 resp. 1251 participantov) populácie Slovenskej republiky, ktoré boli zamerané na prevalenciu depresívnych, úzkostných porúch a konzumu alkoholu a tabaku. Použité boli medzinárodné kritériá MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview), sebahodnotiace dotazníky a škály – skrátený Beckov inventár depresie (BDI), Dotazník úzkostlivosti ako črty (STAI-X2), dotazník konzumu alkoholu CAGE a fajčenia Fagerstrom Tolerance Questionnaire (FTQ) a na meranie kvality života resp. funkčnosti Sheehan Disability Scale (SDS). Štandardným spôsobom sa zisťovali aj anamnestické a demografické údaje participantov a ich zvládacie stratégie. 6-mesačná prevalencia depresie podľa MINI bola 40,9 %, z toho veľká depresia 12,8 %, malá depresia 5,1 % a depresívne symptómy 23,0 %. Aktuálnou depresiou (podľa BDI) trpelo 22,6 % participantov. Z vybraných úzkostných porúch polročná prevalencia generalizovanej úzkostnej poruchy (GAD) bola 4 %, sociálnej fóbie 1,7 % a u špecifických fóbií 51,6 %. Takmer pätina participantov (18,4 %) mala podľa CAGE problémový konzum alkoholu a to abúzus 7,4 % a závislosť 11,0 %. 28 % participantov boli denní fajčiari. Z konzumentov tabaku bolo podľa FTQ 28,1 % závislých, z toho silne závislí tvorili 13,4 %. Zistenia štúdií majú okrem možného dopadu pre plánovanie psychiatrickej starostlivosti na Slovensku aj využitie v destigmatizačných kampaniach v rámci LDZ a v rámci v pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v psychiatrii a klinickej psychológii. V práci sa diskutujú aj nové úlohy epidemiologických výskumov na Slovensku ako napr. zmapovanie prevalencie ďalších psychických porúch a replikovanie výskumu depresie a úzkostných porúch, aby sa dali posúdiť ich vývinové trendy na Slovensku.

Kľúčové slová: epidemiologický výskum, prevalencia, depresívne stavy, úzkostné stavy, konzum alkoholu, fajčenie

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (4)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie