27/2020

Tendencie vo vývoji samovrážd a samovražedných pokusov u detí a adolescentov na Slovensku

článok prečítaný 2479 x

Autor: Jana Vančíková, Ivan Dóci

Cieľ: Vyhodnotenie údajov o samovraždách a samovražedných pokusoch u detí a adolescentov za 5 rokov (2006-2010) na základe údajov z Národného registra zdravotníckych informácií. V súbore sme skúmali počet, metódy spáchania samovrážd a samovražedných pokusov u detí aj u adolescentov, motívy, miesto spáchania a taktiež súvislosti s psychiatrickou liečbou. Súbor skúmaných osôb sme analyzovali vzhľadom k veku, pohlaviu, analyzovali sme miesto spáchania samovraždy alebo samovražedného pokusu a taktiež motívy činu a vzťah k prípadnej psychiatrickej diagnóze.
Výsledky: Súbor obsahuje údaje o 648 deťoch a dospievajúcich, ktorí v rokoch 2006-2010 spáchali dokonanú alebo nedokonanú samovraždu. Z vybraného súboru sme zistili, že samovraždy v detstve aj adolescencii sú relatívne zriedkavé, ich počet nenarástol, počet v skúmaných rokoch kolíše. Počet samovražedných pokusov dokonca v sledovanom období významne klesol. Dokonané samovraždy sa vyskytujú pravažne takmer výhradne u jedincov mužského pohlavia. S vekom narastá počet samovražedných pokusov u oboch pohlaví, najviac samovražedných pokusov sa vyskytuje u dospievajúcich žien. Podobne ako v populácii dospelých, pri samovraždách deti a adolescenti volia tzv. tvrdé spôsoby samovrážd, z nich najčastejším spôsobom je pri samovraždách obesenie, a to tak vo vekovej skupine detí (do 15 rokov), ako aj u adolescentov (15- až 19-ročných). Analýzou samovražedných pokusov a spôsobov vykonania sme zistili, že sa nepriaznivo mení výber spôsobu samovražedných pokusov smerom k takzvane „tvrdým“ spôsobom. Väčšina dokonaných samovrážd bola vykonaná mimo domova, naopak, väčšina samovražedných pokusov bola vykonaná v domove. Najčastejšou udávanou psychiatrickou komorbídnou poruchou bola zmiešaná úzkostne-depresívna porucha.
Záver: Výsledky potvrdzujú, že počet samovrážd a samovražedných pokusov u detí a adolescentov na Slovensku sa výrazne nemení, naopak má mierne klesajúcu tendenciu. Nepriaznivým javom je výber spôsobu spáchania samovrážd a samovražedných pokusov smerom k „tvrdším“ metódam usmrtenia. Najčastejším spôsobom ukončenia života u detí aj adolescentov v našom súbore je obesenie.

Kľúčové slová: samovražda, samovražedný pokus, detstvo, adolescencia, epidemiológia


Aim: Evaluation of data on suicide and suicide attempts in children and adolescents for five years (2006 to 20010), based on data from the National Register of Health Information. In our group we examined the number, method of committing suicide and suicide in children and adolescents, motives, and place of commission of the psychiatric treatment.
Results: The file contains data on 648 children and adolescents between 2006-2010 perfect or imperfect committed suicide. The selected file, we found that suicide in childhood and adolescence are rare, their numbers failed to rise significantly, rather fluctuates, the number of suicide attempts even during the period dropped significantly. Suicides occur in individuals pravažne male vs. age rising suicide attempts, which are more common in adolescent girls. When suicides are chosen so "Hard way", of which the most common method for suicide is hanging, and in children and adolescents. Analysis of suicide attempts and methods of execution that are adversely changing selection method of suicide attempts towards "hard" way. Most suicides were  done outside the home, on the contrary, the majority of suicide attempts was made at home. The most commonly reported psychiatric disorder was koorbídnou mixed anxiety-depressive disorder.
Conclusion: The results confirm that the number of suicide and suicide attemps in children and adolescent in Slovakia has not changed significantly, has a slight downward tendency. Unfavorable phenomenon is the way toward harsher methods of killing. The most common way end of life in children and adolescents in our group is hanging.

Key words: suicide, suicide attempt, childhood, adolescents, epidemiology

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (7)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie