27/2020

Depresívna porucha ako komorbidita HIV pozitívnych pacientov – vlastné sledovanie

článok prečítaný 1096 x

Autor: Aneta Bednářová, Jakub Sekula, Lenka Balogová, Pavol Jarčuška, Zuzana Paraličová, Ivan Dóci

Úvod: Vírus HIV je neurotropným vírusom, ktorý priamo napadá mozog krátko po infekcii. V našej práci sme sa zamerali na komorbiditu HIV infekcie a psychiatrickej poruchy so zameraním na depresívnu poruchu.

Súbor a metodológia: Súbor tvorilo 61 HIV pozitívnych pacientov navštevujúcich HIV ambulanciu na Klinike infektológie a cestovnej medicíny v Košiciach v roku 2017. Vekový priemer bol 40,6 roka, medián 39 rokov. 47 pacientov (77 %) bolo mužov, 14 žien (23 %). Jedna žena (7,1 %) bola homosexuálnej orientácie, 15 mužov (31,9 %) bolo heterosexuálne orientovaných, 29 homosexuálne (61,7 %), 3 boli bisexuáli (6,4 %). U pacientov sme vyhodnotili percentuálne zastúpenie jednotlivých psychických porúch.

Výsledky: V našom súbore pacientov bola recidivujúca depresívna porucha prítomná u 34,4 % HIV pozitív-nych pacientov, bez signifikantného rozdielu v závislosti od pohlavia (ženy - 35,7 %, muži - 34,0 %). V závislosti od sexuálnej orientácie u mužov bola depresia prítomná u 39 % heterosexuálov a u 30 % homosexuálov. Prie-merný vek HIV pozitívnych pacientov s depresiou bol 40,8 rokov, bez depresie 40,5 rokov. Generalizovanou úzkostnou poruchou trpeli 4 pacienti (6,6 %), obsedantno – kompulzívnou poruchou 1 pacient (1,6 %), 1 pa-cient sa pokúsil o samovraždu a u 4 pacientov (6,6 %) sa rozvinula HIV encafalopatia.

Záver: V našom súbore sme zaznamenali zvýšený 34,4 % výskyt depresívnej poruchy u pacientov s HIV infek-ciou a to bez rozdielu pohlavia. U pacientov sa vyskytli aj úzkostné poruchy, HIV encefalopatia, abúzus od psychoaktívnyh látok a alkoholu.

Kľúčové slová: HIV, komorbidita, psychiatrické poruchy, depresívna porucha, generalizovaná úzkostná poru-cha, HIV encephalopathia, obsedantno – kompulzívna porucha.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie