27/2020

Test stromu v diagnostike osobnosti

článok prečítaný 3999 x

Autor: Ľuboslava Sejčová

Autorka sa zaoberá využitím projektívnych techník v diagnostike osobnosti. Hlavným tvorcom Testu stromu je Karel Koch a jeho práca Der Baumtest vyšla prvýkrát roku 1949. Český manuál ku kresbe stromu vytvoril roku 1998 Zdeněk Altman a roku 2002 vypracoval druhé aktualizované vydanie. Autorka zisťovala, či existuje štatisticky signifikantná pozitívna súvislosť medzi kresbou stromu a typom osobnosti. Očakávala, že budú štatisticky významné rozdiely v kresbe stromu pri skúmaných osobnostných dimenziách probandov. Výsledky by mohli poukázať na to, že možno tieto testy pomerne spoľahlivo používať v diagnostike osobnosti človeka.

Výskumnú vzorku tvorilo 100 mladých ľudí vo veku 23 – 28 rokov (20 mužov a 80 žien) – študentov FiF UK v Bratislave. Probandi boli rozdelení na základe zistenia osobnostných dimenzií v Dotazníku MBTI Mayersovej a Brigsovej do 8 hlavných porovnávaných kategórií a tieto skupiny respondentov autorka navzájom porovnávala vo farebnom variante Testu stromu podľa Altmana (2002). Zamerala sa na analýzu kresieb z hľadiska porovnania probandov v rámci osobnostnej dimenzie extroverzie a introverzie, zmyslovosti a intuitívnosti, racionality a citovosti, uvážlivosti a vnímavosti. Pri vyhodnocovaní interindividuálnych osobitostí autorka použila χ²–test a kontingenčné tabuľky, pričom interpretovala rozdiely medzi porovnávanými skupinami respondentov v jednotlivých vybraných kategóriách na hladine významnosti p ≤ 0,05. Celkový po-čet skúmaných kresieb bol 200 kresieb Testu stromu (farebnú a čierno-bielu verziu).

Výskum potvrdil, že existuje štatisticky signifikantná pozitívna súvislosť medzi kresbou stromu a typom osobnosti. Hlavné črty jednotlivých typov osobnosti sa významne prejavovali v kresbe a vo farebnom stvár-není. Pri porovnaní jednotlivých typov osobnosti v kresbe stromu (vyhodnotenie podľa Altmana, 2002) sa našli mnohé štatisticky významné rozdiely medzi jednotlivými typmi osobnosti v kresbe stromu, ktoré odrážajú interindividuálnu pestrosť čŕt osobnosti.

Kľúčové slová: projektívne testy, kresba stromu, typológia osobnosti Mayersovej a Brigsovej, osobnostná dimenzia extroverzie a introverzie, zmyslovosti a intuitívnosti, racionality a citovosti, uvážlivosti a vnímavosti, test MBTI, test stromu

 

Summary

The article deals with the use of projective techniques in diagnostics of personality. The Baum test (also known as the “Tree test”) was developed by Charles Koch and the work Der Baumtest was published for the first time in 1949. The Czech instructions to the Baum test were created by Zdeněk Altman in 1998 and the second updated edition was published in 2002. The author attempted to identify the existence of statistically significant positive correlation between the tree-drawing and the type of personality. The author expected the existence of statistically significant differences between tree-drawing in examined personal dimensions of respondents. The results might point out to the fact that this test can be used rather reliably in diagnostics of personality.

The research sample included 100 young people at the age of 23-28 years old (20 males, 80 females) – the students of the Faculty of Arts the Comenius University in Bratislava. The respondents were divided on the basis of the findings of dimensions of personality according to results of the Myers-Briggs personality test into eight main comparative categories. These groups of respondents were compared in colour version of The Baum test according to Altman (2002). The author has aimed to analyse the drawings from the point of view of a comparison of respondents within the personal dimension of extraversion and introversion, sensing and intuition, thinking and feeling, judging and perceiving. The author has used the chi-square test and contingency table to score the interindividual particularities and she has interpreted the differences among the compared groups of respondents in each category on significance level p ≤ 0,05. The total number of examined drawings was: 200 tree-drawings (colour and black and white version).

The research has confirmed the existence of statistically significant positive correlation between tree-drawing and type of personality. The main characteristics of each personality type were significantly displayed in the drawing and the colour representation. A comparison of the individual personality types in tree-drawing (interpreted by Altman, 2002) has highlighted many statistically significant differences between the individual personality types in tree-drawing that reflect interindividual variety of characteristics of personality.

Key words: projective tests, tree-drawing, Myers and Briggs personality typology, personal dimension of extraversion and introversion, sensing and intuition, thinking and feeling, judging and perceiving, the MBTI test, the Baum test

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie