27/2020

Profil konzumenta pornografie z hľadiska frekvencie jej sledovania

článok prečítaný 2347 x

Autor: Zuzana Hupková

Pornografia je spoločenský fenomén a vďaka digitalizácii sa stala bežným javom v spoločnosti. Jej masové rozšírenie prinieslo otázku jej prínosu a dopadov na myslenie a konanie ľudí. Ako metódu skúmania týchto dopadov sme zvolili dotazník. Na základe analýzy dotazníka, v rámci ktorého bolo vyhodnotených 444 odpovedí respondentov môžeme skonštatovať, že sledovanie pornografie je častejšie u mužov ako žien, najväčší počet konzumentov pornografie bol vo vekovej skupine 26-30 rokov, pričom úroveň vzdelania nezohráva úlohu v rozdieloch v sledovaní. Príslušnosť k cirkvi sa zdá byť spojená s nižšou mierou sledovania pornografie. Možno predpokladať súvis medzi vyššou frekvenciou sledovania pornografie a zníženou kontrolou času stráveného jej sledovaním, takisto so zníženou kontrolou túžby sledovať pornografiu a so zníženou schopnosťou prestať s jej sledovaním. Vyššia frekvencia sledovania pornografie sa zdá byť spojená v častejším vyhľadávaním nových dráždivejších obsahov. Častejší konzumenti pornografie sú, zdá sa, vo väčšej miere vystavení predstavám predtým videných pornografických scén a nutkaniu ich opätovného sledovania, ale aj náchylnejší k túžbe prežiť niečo z toho, čo sami videli v pornografii a vo vyššej miere to vyžadujú od svojho partnera. Vyššia frekvencia sledovania pornografie sa javí byť vo vyššej miere spojená so záujmom o mimopartnerský sexuálny vzťah a prenáša sa aj do hodnotových postojov, ako názor na manželstvo, tolerancia k sledovaniu pornografie partnerom a k nevere.

Kľúčové slová: konzumácia pornografie, frekvencia sledovania pornografie, kontrola sledovania

Summary

Pornography is a social phenomenon that has become wide spread in society thanks to digitalization. With its mass propagation the questionarises as to its benefits and effects on people’s thoughts and actions. As a means to determine these effects we used a questionnaire. Based on the analysis of the questionnaire (completed by 444 subjects) we can state that men watch pornography more often than women, most of them within the age of 26 – 30. Level of education does not make a difference. Belonging to a church seems to be connected with lower levels of pornography consumption. We can assume there is a connection between higher pornography viewing frequency and a reduced ability to control the amount of time spent watching pornography, as well as a reducedability to controlthedesire to watchpornography, and a reducedability to stop watchingit. Higherpornography viewing frequency also seems to be connected with searching for new more stimulating contents more often. Regular consumers of pornography seem to be more prone to imagine the scenes watched previously and to watch them again, as well as to try something they have seen in pornography and ask their partner to do it. Higher pornography viewing frequency also seems to be related to the interest in sexual relations outside of permanent relationship and to the more liberal attitudes towards marriage, pornography consumption by the partner and towards infidelity.

Keywords: pornography consumption, pornography viewing frequency, viewing control

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie