27/2020

Psychoterapia u pacientov s psychotickou poruchou – skúsenosti z oddelenia dlhodobej liečby

článok prečítaný 2348 x

Autor: Gabriela Vrbová

V príspevku sa chcem podeliť o niektoré skúsenosti pri práci s pacientmi s psychotickou poruchou na oddelení dlhodobej liečby a zároveň upozorniť na možný preventívny účinok psychoterapie nielen na relaps, ale aj na vznik psychózy.

V skupinovej psychoterapii na našom oddelení používame modifikovaný kognitívne-behaviorálny psychoedukačný program pre liečbu schizofrénie podľa Jašekovej a metakognitívny tréning podľa Moritza a Woodwarda. Pretože pacienti avizovali, že ťažšie rozumejú odborným termínom a teda aj súvislostiam a komplexnosti informácií, vytvorili sme si predstavu analógie osobnosti človeka s celistvou nádobou a psychózu sme prirovnali k jej rozbitiu. Napriek prekážkam majú pacienti veľkú snahu pochopiť svoje ochorenie, ktoré tak ovplyvnilo ich život.

Potreba psychoterapeutických intervencií a rôznorodosť ich spektra u pacientov s psychózou sa javí aspoň tak dôležitá, ako psychofarmakoterapia a ergoterapia, ktorých význam je tiež zahrnutý v témach skupinovej psychoterapie. Cieľom je prevencia relapsov ochorenia, zabránenie vzniku farmakorezistentných a reziduálnych stavov, zvyšovanie motivácie a psychickej odolnosti.

Kľúčové slová: psychóza, prevencia, relaps, nepriaznivý priebeh, skupinová psychoterapia, kognitívne–behaviorálna psychoterapia, metakognitívny tréning.

 

Summary

In the following text I would like to share some experience from working with patients with a psychotic disorder in the department of long-term treatment and also draw attention to the possible preventive effect of psychotherapy not only to relapse, but also the emergence of psychosis.

In group psychotherapy at this department, we use a modified cognitive - behavioral psychoeducational program for the treatment of schizophrenia of Jašeková and metacognitive training of Moritz and Woodward. Based on our patients’ complaints, that it is hard for them to understand the technical terms and those contexts and complexity of information, we created the idea of personality analogy with a compact jar and psychosis we have compared to the breakage of this jar. Despite the obstacles, patients have a great desire to understand their illness, that have affected their lives.

The need for psychotherapeutic interventions and the diversity of their spectrum in patients with psychosis appears to be at least as important as psycho-pharmacotherapy and occupational therapy, the importance of which is also included in the topics of group psychotherapy. The aim is to prevent relapse of illness, preventing pharmacoresistant and residual state, increasing motivation and mental endurance.

Keywords: psychosis, prevention, relapse, severe process, group psychotherapy, cognitive - behavioral therapy, metacognitive training

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie