27/2020

Mentalizácia: Úvod do mentalizácie/ mentalizovania. Časť I.

článok prečítaný 3063 x

Autor: Róbert Košťan, Marián Bernadič

Súhrn
 

V rámci psychoterapie existuje viacero spôsobov ako pomáhať ľuďom s narušenými interpersonálnymi vzťahmi. Jeden z novších prístupov predstavuje a na štúdiách overuje tím výskumníkov okolo Fonagyho a Batemana. Ide o terapiu založenú na mentalizovaní (MBT). Mentalizovanie, teda zúčastňovanie sa na vnútorných stavoch u seba a ostatných, má kľúčovú úlohu pri vytváraní kvalitných medziľudských vzťahov. Narušené je prakticky pri každej duševnej poruche, zvlášť pri hraničnej poruche osobnosti a traumách v ranej vzťahovej väzbe. MBT sa zameriava iba na tie poruchy, kde je narušené mentalizovanie vyslovene jadrovým problémom. Špecializačná práca je rozdelená na dve časti - prehľad teoretického pozadia vývoja insuficientného mentalizovania a druhá časť návody na praktické intervencie v terapii.
 

Kľúčové slová: interpersonálne vzťahy, mentalizovanie, teoretické východiská mentalizovania
 

Summary
 

There are several ways in psychotherapy how to help people with impaired interpersonal realtionships. One of the newest approach offer and investigate the team around Bateman and Fonagy. It is an MBT – therapy based on mentalization. Mentalization – attending on internal mentel states in oneself and others - has a key role in building of satisfactory interpersonal realtionships. We are able to observe impaired mentaliztaion in almost every single mental disorder, borderline personality disorder and trauma attachment in particular. But MBTś focus is where impaired mentalizoation take place a core problem. These pages offer an overview of theoretical backround in insufficient developement of mentalization with some directions for practical use right in tehrapy.
 

Key words: impaired interpersonal realtionships, mentalization, theoretical backround in insufficient developement of mentalization

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (4)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie