27/2020

Sledovanie asertivity u pacientov v podmienkach denného stacionára Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave

článok prečítaný 2682 x

Autor: Dana Krajčovičová, Eva Morovicsová

Autorky sa v príspevku zaoberajú problematikou asertivity, historickému vymedzeniu pojmu, ako aj jej uplatňovaniu v sociálnych interakciách. Cieľom prospektívnej štúdie, ktorá sa realizovala v Dennom stacionári (DS) Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB od septembra 2013 do apríla 2014 bolo sledovanie asertivity u 30 pacientov s vybranými psychickými poruchami (s diagnózami F 20 - Schizofrénia, F 25 - Schizoafektívna porucha, F 21- Schizotypová porucha, F 23 - Akútna prechodná psychotická porucha, F 32 - Depresívna porucha). Za účelom sledovania asertivity bola použitá 19 - položková sebaposudzovacia škála - Rathusova škála asertivity. Z výsledkov štúdie vyplynulo, že menej asertívni sú pacienti s diagnózami z okruhu schizofrénie (F 20-29) v porovnaní s pacientmi z okruhu afektívnych porúch (F 30-39). Ženy s diagnózami F 20-29 sú asertívnejšie než muži, muži s diagnózami F 30-39 sú asertívnejší než ženy. V rámci ochorení z okruhu schizofrénie, t.j. F 20-29 najmenej asertívni sú pacienti s diagnózou F 21 (Schizotypová porucha) a najviac asertívni sú pacienti s diagnózou F 25 (Schizoafektívna porucha). Výsledky štúdie je možné vzhľadom na nízky počet pacientov (celkovo 30 pacientov) považovať za tzv. sondu do problematiky sledovania asertivity u chorých s psychickými poruchami. Danej problematike sa v odborných kruhoch doposiaľ nevenovala väčšia pozornosť. Obsahovo podobne zameraná štúdia bola realizovaná v podmienkach v podmienkach DS Psychiatrickej kli-niky LF UK a UNB roku 2012 a viedla k podobným záverom, pričom bol použitý Dotazník sebapresadenia. Na posúdenie asertivity sa však použitie Rathusovej škály asertivity javí ako výhodnejšie z dôvodu rýchlejšej administrácie a väčšej citlivosti pre rozlíšenie asertívneho správania u jednotlivých typov diagnóz.

Kľúčové slová: asertivita, schizofrénia, afektívne poruchy

 

Summary

The authors are dealing in the contribution with the issues of assertiveness, historical specification of the term as well as their application in social interactions. The goal of the prospective study implemented in the Daily Stationary (DS) of the Department of Psychiatry of the FofM of the CU and UH in Bratislava from September 2013 to April 2014 was the monitoring of assertiveness of 30 patients with selected mental disorders (with diagnoses F 20 - Schizophrenia, F 25 – Schizoaffective disorder, F 21- Schizotypal disorder, F 23 - Acute transient psychotic disorder, F 32 – Depressive disorder). In order to monitor assertiveness, the 19-item selfassessment scale – the Rathus Assertiveness Schedule has been used. It has resulted from the outcomes of the study that patients with diagnoses from the circle of schizophrenia (F 20-29) are less assertive when compared to patients from the circle of affective disorders (F 30-39). Women with diagnosis F 20-29 are more assertive than men; men with diagnosis F 30-39 are more assertive than women. Within the framework of diseases from the circle of schizophrenia, i.e., F 20-29, the least assertive are patients with the diagnosis F 21 (Schizotypal disorder) and patients with the diagnosis F 25 (Schizoaffective disorder) are most assertive. Results of the study may be considered, with regard to the low number of patients (30 patients in total), to be the socalled probe into the issues of monitoring assertiveness of patients suffering from mental disorders. So far, no major attention has been paid to the given issues in professional circles. A study with a similar content was implemented in conditions of the DS of the Department of Psychiatry of the FofM of the CU and UH in Brati-slava in 2012 with similar conclusions, while an Assertiveness Self-Assessment Questionnaire was used. However, the application of the Rathus Assertiveness Schedule for assessing assertiveness seems to be more advantageous due to faster administration and higher sensitiveness for differentiation of assertive behaviour in case of particular types of diagnoses.

Key words: assertiveness, schizophrenia, affective disorders

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie