27/2020

Starostlivosť o seba u psychológov

článok prečítaný 2572 x

Autor: Monika Hricová, Veronika Vargová

Pozadie problému: Súčasný výskum sa venuje problematike starostlivosti o seba predovšetkým z pohľadu medicíny a fyzickej starostlivosti pacienta o svoje zdravie. Minimálna pozornosť sa venuje psychickej podobe starostlivosti o seba. Cieľ: Autorky v príspevku objasňujú charakter starostlivosti o seba u psychológov s dôrazom tak na fyzickú, ako aj psychickú starostlivosť. Následne bližšie špecifikujú rozdiel medzi želanou a reálne vykonávanou starostlivosťou o seba. Metódy: Výskumný súbor tvorilo 59 psychológov z rôznych oblastí psychologickej praxe (57 žien, 2 muži). Na zisťovanie starostlivosti o seba bol použitý vlastný Dotazník sebaregulácie v oblasti starostlivosti o seba, ktorý bol administrovaný dvakrát. Najskôr na zistenie reálnej starostlivosti o seba, následne na snímanie želanej starostlivosti. Výsledky: Výsledky ukázali, že psychológovia akceptujú fyzickú ako aj psychickú starostlivosť o seba. Dominantnejšia je však psychická starostlivosť o seba v podobe emocionálnej kontroly a osobného rozvoja. Zistenia naznačili, že respondenti by privítali zlepšenie najmä v oblasti starostlivosti o kondíciu a fyzické zdravie. Záver: Realizovaný výskum priniesol dôkaz o tom, že zameranie sa na psychickú starostlivosť o seba je dôležité. Realizácia psychickej starostlivosti o seba môže napomôcť nielen psychickej pohode, ale aj uspokojivej kvalite života. Veríme, že naše výsledky sa stanú podnetom pre zamyslenie sa psychológov a hlbšie skúmanie tejto problematiky.

Kľúčové slová: starostlivosť o seba, psychológ, fyzická starostlivosť o seba, psychická starostlivosť o seba

 

Summary

The background of the problem: Current research is devoted to the theme of self-care from the perspective of medicine and physical care. The minimum attention is paid to the psychological form of self-care. Aim: The authors in this paper clarify the nature of self-care for psychologists with an emphasis on both physical and psychological care. Then the article specifies the difference between wants and real self-care. Method: The research group consisted of 59 psychologists from different areas of psychological practice (57 women, 2 men). To identify self-care was used our own Questionnaire of Self-regulation in self-care, which was administered twice. First for identification the real self-care, then for clarification wished care. Results: The results indicated that psychologists prefer physical and psychological self-care. Dominant is, however, psychological self-care in the form of emotional control and personal development. The findings also showed that respondents would welcome the improvement in the care of physical fitness and health. Conclusion: Realized research has brought evidence that focus on psychological self-care is important. Implementation of psychological self-care can help not only to psychological well-being, but also to a satisfactory quality of life. We believe that our results will become a stimulus for psychologists and deeper exploration of this issue.

Keywords: self-care, psychologist, physical self-care, psychological self-care.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (6)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie