27/2020

Huberove bazálne príznaky v kontexte včasnej detekcie psychóz

článok prečítaný 3101 x

Autor: Ľubica Forgáčová

 

Prodromálne príznaky sú významným rizikovým faktorom pre rozvoj psychózy. Cieľom včasnej detekcie a intervencie je rozpoznať prodromálne štádium, skrátiť dobu neliečenej psychózy a zlepšiť prognózu ochorenia. Predkladaný príspevok stručne sumarizuje rôzne koncepty prodrómov psychóz a približuje koncept bazálnych príznakov, ktorý významne ovplyvnil súčasný pohľad na prodromálne štádia psychóz.

Kľúčové slová: prodrómy, bazálne príznaky, porucha sebaprežívania, rizikové faktory psychózy

 

Summary

Prodromal symptoms represent a significant risk factor for pychosis. The aim of early detection and intervention is to identify early stage, reduce the period of untreated psychosis and improve the prognosis of illness. The present paper briefly summarizes various concepts of prodromal psychoses and brings the concept of basic symptoms that greatly influenced current view of prodromal phase of psychosis.

Key words: prodromes, basic symptoms, anomalous self-experience, risk factors for psychosis

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie