27/2020

Neurobiologické aspekty psychoterapie

článok prečítaný 2056 x

Autor: Magdalena Frecer

Súhrn

Psychoterapia je vo svojej podstate biologicky zakotveným procesom, na ktorý sa dá pozerať z hľadiska pro-cesov učenia, alebo ako attachmentový fenomén. V práci sú obidva pohľady prepojené do spoločného konceptu „sociálneho mozgu” L. Cozzolina s dôrazom na evolučné aspekty vývoja mozgu a popis neurobiologického mo-delu psychoterapie a farmakoterapie. Pozornosť venujeme aj otázke pôsobenia psychoterapie na explicitné a implicitné procesy a hľadanie ich neurobiologických korelátov. Za relevantné z hľadiska účinku psychotera-pie boli zatiaľ v neurobiologickom výskume označené mozgové štruktúry strednej línie prefrontálnej kôry, kam patrí orbitofrontálna kôra (OFC), ventromediálna prefrontálna kôra (vmPFC), predná cingulárna kôra (ACC) a insula, ako aj defaultný a sémantický systém. Skúmaná je ich súhra s podkôrovými štruktúrami. Psychoterapia vnímaná celistvo, s ohľadom na explicitné a implicitné deje v terapeutickom procese, sa javí ako najkomplex-nejší prístup, ktorý má odraz nie len vo fungovaní pacienta, ale ponecháva stopy aj v jeho mozgu, čo vieme už vedecky preukázať.

Kľúčové slová: afektívna neuroveda, evolúcia mozgu, neurobiologický model, explicitné a implicitné procesy, vzťahová väzba.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (6)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie