27/2020

Vnímanie hanby v kontexte rôznych psychoanalytických teórií

článok prečítaný 973 x

Autor: Alexander Gregor, Adriana Kaplánová

Súhrn

Cieľom práce je poukázať, ako je pocit hanby bližšie chápaný zo strany popredných predstaviteľov psychoa-nalytických teórií. Hanbou ako psychologickým konštruktom sa zaoberali autori rôznych psychoterapeutic-kých prístupov, v dôsledku čoho existuje množstvo perspektív nazerania na tento pojem. Veľké rozdiely vo vnímaní hanby sú však prítomné aj u predstaviteľov jedného psychoterapeutického smeru, akým je napríklad psychoanalýza. Zámerom autorov je poukázať na odlišnosti vo vnímaní hanby v rámci jednotlivých psychoa-nalytických teórií Freuda, Kohuta, Kinstona a Eriksona. U väčšiny menovaných autorov sa pohľad na hanbu vyvíjal s postupujúcim časom, integrujúc do seba nové prvky. Práca vo veľkej miere zahŕňa pohľady na hanbu vychádzajúcu z Freudovej teórie vývinu, z Kohutovej koncepcie narcizmu, teórie objektových vzťahov a aj Eriksonovej teórie psychosociálneho vývinu.

Kľúčové slová: hanba, narcizmus, Self, objekt, psychoanalýza.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie