27/2020

Depresívna porucha a ,,organicky nevysvetliteľné telesné symptómy“

článok prečítaný 2282 x

Autor: Veronika Koniariková

Autorka sa zaoberá vzťahom "organicky nevysvetliteľných telesných symptómov“ a depresívnej poruchy. Prítomnosť somatických príznakov sťažuje diagnostiku depresívnej poruchy a navyše je zdrojom viacerých terapeutických komplikácií. Cieľom sledovania je na základe získaných údajov o výskyte somatickej symptomatológie a jej následnej štruktúrnej analýze, ako aj prostredníctvom identifikovania základných charakteristík vzťahu telesných symptómov a niektorých špecifikátorov (operacionálne zadefinovaných znakov) depresívnej poruchy prispieť k redukcii diagnostických problémov. Preskúmaním dopadu depresívnych somatických symptómov na život a emocionalitu jedincov sa autorka snaží zdôrazniť opodstatnenosť špecifických psychoterapeutických techník zameraných na redukovanie, či elimináciu telesných príznakov. Údaje získané pomocou Medzinárodnej diagnostickej schémy ICD pre depresívnu epizódu, Posudzovacej stupnice WHO pre stupeň postihnutia a nami vytvoreného Inventára somatických symptómov a Škály emocionálneho distresu za použitia korelačnej analýzy nakoniec preukázali signifikantný vzťah medzi počtom telesných symptómov a závažnosťou depresívnej epizódy, prítomnosťou endogénnomorfného syndrómu, nízkou kvalitou života a vyšším emocionálnym distresom.

Kľúčové slová: depresívna porucha, vitalizácia depresie, organicky nevysvetliteľné somatické symptómy, vegetatívne symptómy, parestézie, algie

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (7)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie