27/2020

Dostojevského (patologický?) Hráč

článok prečítaný 3700 x

Autor: Patarák Michal

Práca je snahou pristúpiť k známemu dielu F. M. Dostojevského ako k svedectvu a zároveň ku klinickej kazuistike, ktorá bohato a verne opisuje skúsenosti jedinca s hazardnou hrou. Sleduje pritom dva hlavné ciele: 1. Snaží sa zodpovedať otázku, či hlavný hrdina románu trpí patologickým hráčstvom podľa súčasných diagnostických kritérií. 2. Pokúša sa postihnúť psychológiu patologického hráča, ktorá je Dostojevským tak majstrovsky zachytená.

Kľúčové slová: F.M. Dostojevskij, hráč, patologické hráčstvo, návykové poruchy, psychológia patologického hráča, nelátková závislosť

 

This work is an attempt to famous novel of F.M. Dostoyevsky as a testimony as well as a clinical case report, which richly and faithfully desribes experience of the individual with gambling. The work has two main objectives: 1. It attempts to answer the question, whether the main character of the novel suffers from pathological

gambling according to current diagnostic criteria. 2. It attempts to describe the psychology of pathological gambler, which so masterfully captured by Dostoyevsky.

Key words: F.M. Dostoyevsky, the gambler, pathological gambling, addictive disorders, psychology of pathological gambler, non-substance addiction

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (36)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie