27/2020

Depresívna porucha a suicidalita

článok prečítaný 4338 x

Autor: Aneta Bednářová

Úvod: Prítomnosť depresívnej poruchy signifikantne zvyšuje riziko suicídia. Štúdie poukazujú na súvis depresívnej poruchy so suicidálnym konaním. Ciele: Kazuistika poukazuje na závažnosť suicidálneho konania pri neliečenej depresívnej poruche, ktorej riziko sa zvyšuje pri komorbidite s inými psychickými poruchami (syndróm závislosti od alkoholu a psychoaktívnych látok, drog, psychózy, poruchy osobnosti). Diskusia a záver: S mnohými našimi pacientmi sa stretávame počas konziliárnych vyšetrení a zvažujeme možnosti psychiatrickej liečby. Často ide o pacientov s depresívnou poruchou, teda o potencionálnych samovrahov, čo musíme mať na zreteli.

Kľúčové slová: depresívna porucha, suicídium, štandardizovaný index mortality, komorbidita

 

Backround: The depressive disorder significantly increases a risk of suicide. There are research studies, which correlate the depressive disorder with suicidal behaviour. Aims: The case study directs at severity of suicidal behaviour of non treated depressive disorder. The risk of suicidal behaviour is higher with comorbial depression together with other mental disorders e. g. alcohol and psychoactive drug abuse syndrome, psychosis, and personality disorder. Discussion and Conclusion: Many patients are examined during counsels (consilia) and options of psychiatric treatment are considered. Those patients suffer from the depressive disorder often, so they are prospective suicides.

Key words: depressive disorder, suicide, standard mortality ratio, comorbidity

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (9)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie