27/2020

Hanba a vina v snoch narcistických klientov

článok prečítaný 2348 x

Autor: Andrea Hretiková Marsalová, Anton Heretik

Hanba a vina patria medzi ego vzťažné emócie. Sú medzi nimi významné rozdiely – sú spojené s rôznymi kognitívnymi atribútmi a vývinovými fázami. Hanba je charakterizovaná internalitou, nekontrolovateľnosťou, stabilitou a globalitou. Vina externalitou, kontrolovateľnosťou, nestabilitou a špecificitou. Z psychoanalytického vývinového hľadiska hanba vzniká v análnom a vina vo falickom období. Narcizmus má v osobnosti svoje zdravé i patologické aspekty. Pri narcistickej poruche osobnosti je indikovaná dlhodobá psychodynamická terapia, vrátane analýzy snov. Autori poukazujú na špecifiká prežívania hanby a viny v snoch dvoch pacientov s narcistickými črtami osobnosti. Vina má aj spoločenské aspekty. Dielo Karla Jaspersa Otázky viny pomohlo spracovať nacistickú minulosť Nemecka, v Československu však chýba primeraná reflexia totalitnej éry.

Kľúčové slová: hanba, vina, narcistická porucha osobnosti, analýza snov

Shame nad guilt belong to the selfconscious emotions. There are significant diferences between shame and guilt. They are connected with different cognitive atributes and developmental phases. Shame is connected with internality, uncontrollability, globality and stability, guilt with externality, controllability, specificity and unstability. From developmental psychoanalytic point of view shame has the sources in anal, and guilt in phalic phase. Narcissism has both healthy an patological aspects in the personality. Longterm psychodynamic therapy, including dream analysis, is indicated by narcisstic personality disorder. The specificity of experiencing of shame and guilt is ilustrated in dream analysis of two patients wirh narcisstic personality traits. Guilt has also social aspects. The book of Karl Jaspers The questions of guilt helps in work with nacistic history of Germany. In previous Czechoslovakia an adequate reflection of totalistic phase of its history is missing.

Key words: shame, guilt, narcisstic personality disorders, dream analysis

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie