27/2020

Darwinovská psychiatria a koncept psychickej poruchy

článok prečítaný 1424 x

Autor: Alfonso Troisi, Michael McGuire (Slovenský preklad K. Csíziová a J. Hašto)

Súhrn


V tomto článku sa budeme zaoberať konceptom duševnej poruchy z pohľadu darwinovskej psychiatrie. Použitím tejto koncepcie sa nám však nepodarí vyriešiť všetky dilemy, s ktorými sa v minulosti snažili popasovať viaceré osobnosti medicíny pri konceptualizácii a definícii choroby. Napriek tomu sa však môžeme posunúť o krok vpred objasnením toho, prečo sú súčasné metódy psychiatrickej diagnostiky natoľko kritizovateľné a ako by klinici mohli zlepšiť identifikáciu skutočných duševných porúch. Podľa darwinovskej psychiatrie je platnosť konvenčných kritérií, ktoré nám pomáhajú v diagnostike duševných porúch a určujú psychiatrickú morbiditu, závislá od ich spojenia s funkčným poškodením. Utrpenie, štatistická odchýlka a somatická lézia sú síce častými korelátmi psychických porúch, ale pri chýbaní dysfunkčných dôsledkov žiadne z týchto kritérií nie je dostatočné na to, aby sa psychologický alebo behaviorálny stav považoval za psychickú poruchu. Darwinovská koncepcia duševnej poruchy je založená na dvoch základných myšlienkach, a to: (1) kapacita dosiahnuť biologické ciele je najlepší jednotlivý atribút, ktorý charakterizuje psychické zdravie a (2) posúdenie funkčných kapacít sa nedá náležite vykonať bez zohľadňovania prostredia, v ktorom indivíduum žije. Tieto dve myšlienky reflektujú koncept psychickej poruchy, ktorý zahŕňa ako fungovanie, tak aj ekológiu. Správne uplatňovanie evolučných poznatkov však nemusí nevyhnutne viesť k záveru, že terapeutická intervencia by mala byť obmedzená na stavy, ktoré ohrozujú biologickú adaptáciu. Pretože jedným zo základných cieľov medicíny je mierniť ľudské utrpenie. Chápanie evolučných základov konceptu duševných porúch by sa malo premietnuť do efektívnejších spôsobov na zlepšenie individuálnej a sociálnej pohody (well-being) a nie do hľadania prirodzeného práva, ktoré by rozhodovalo, čo je terapeuticky správne alebo zlé.

Kľúčové slová: darwinovská psychiatria, psychická porucha, funkčné poškodenie, utrpenie, štatistická odchýlka,lézia.

 

Summary

In this paper, we discuss the concept of mental disorder from the perspective of Darwinian psychiatry. Using this perspective does not resolve all of the quandaries which philosophers of medicine face when trying to provide a general definition of disease. However, it does take an important step toward clarifying why current methods of psychiatric diagnosis are criticizable and how clinicians can improve the identification of true mental disorders. According to Darwinian psychiatry, the validity of the conventional criteria of psychiatric morbidity is dependent on their association with functional impairment. Suffering, statistical deviance, and physical lesion are frequent correlates of mental disorders but, in absence of dysfunctional consequences, none of these criteria is sufficient for considering a psychological or behavioral condition as a psychiatric disorder. The Darwinian concept of mental disorder builds from two basic ideas: (1) the capacity to achieve biological goals is the best single attribute that characterizes mental health and (2), the assessment of functional capacities cannot be properly made without consideration of the environment in which the individual lives. These two ideas reflect a concept of mental disorder that is both functional and ecological. A correct application of evolutionary knowledge should not necessarily lead to the conclusion that therapeutic intervention should be limited to conditions that jeopardize biological adaptation. Because one of the basic aims of medicine is to alleviate human suffering, an understanding of the evolutionary foundations of the concept of mental disorder should translate into more effective ways for promoting individual and social well-being, not into the search for natural laws determining what is therapeutically right or wrong.

Key words: Darwinian psychiatry, physical lesion, functional disorder, human suffering, statistical deviance, lesion.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie