27/2020

Hodnota partnerky pri prvom pohľade: Vzťah pomeru pás - boky ku zdraviu, plodnosti a atraktivite

článok prečítaný 1498 x

Autor: Devendra Singh Slovenský preklad Š. Vaľovská a J. Hašto

Súhrn

Základným predpokladom adaptačných vysvetlení ženskej príťažlivosti je, že telesné črty, ktoré mužskí jedinci hodnotia ako atraktívne, spoľahlivo signalizujú mladistvosť, zdravie, plodnosť či kvalitu ženskej partnerky. Jedna z telesných čŕt, pomer pás – boky (waist to hip ratio, WHR), je významným indikátorom ženského reprodukčného veku, profilu pohlavných hormónov, parity a možného rizika pre určité ochorenia. Systematické variácie vo veľkosti WHR tiež systematicky ovplyvňujú posudzovanie ženskej atraktivity, zdravia a mladistvosti. Tento článok sumarizuje nedávne zistenia o vzťahu medzi WHR u žien a rôznymi faktormi ovplyvňujúcimi reprodukčnú schopnosť a rizikom možného ochorenia. O výskume vzťahu medzi atraktívnosťou a WHR diskutujeme vo svetle niekoľkých metodologických námietok voči predchádzajúcemu výskumu. Nakoniec prezentujeme transkulturálne a historické dáta, ktoré poukazujú na to, že vzťah medzi WHR a ženskou atraktívnosťou nie je špecifický pre danú kultúru a nie je ani ovplyvnený západnými módnymi diktátmi či médiami.

Kľúčové slová: pomer drieku a bokov, body mass index, ženská atraktivita, hodnota partnerky, selekcia partneriek.

 

Summary

A fundamental assumption of adaptive explanations of female attractiveness is that bodily features that males judge as attractive reliably signal youthfulness, healthiness, and fertility or female mate value. One of the bodily features, waist to hip ratio (WHR), is a reliable indicator of female´s reproductive age, sex hormone profile, parity and risk for various diseases, Systematic variation in the size of WHR also sytematically affects the judgment of female attractiveness, healthiness and youthfulness. This article summarizes recent findings about the relationship between female´s WHR and various factors affecting reproductive capability and risk for diseases. Researsch on the relationship between attractiveness and WHR is discussed in light of some methodological objections to previous research. Finally, cross-cultural and historical data are presented that suggest that the relationship between WHR and female attractiveness is not culture-specific and not inculcated by modern Western fashion dictates or media.

Key words: waist-to-hip ratio, body mass index, female attractiveness, mate value, mate selection.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie