27/2020

K evolučnej psychológii religiozity

článok prečítaný 1891 x

Autor: Caspar Soeling, Eckart Voland (Slovenský preklad M. Weidlichová a J. Hašto)

Súhrn

Ako sa dá vysvetliť evolúcia nábožnosti? Odpoveď na túto otázku sa pokúšame rozvinúť pomocou pochopenia psychologických domén, ktoré sú podkladom nábožného správania. Vidíme štyri vyvinuté domény, ktorých súhrn a vzájomné interakcie tvoria religiozitu, menovite ide o mysticizmus, etiku, mýty a rituály. Aj keď sa individuálny obsah, dôrazy a implementácie v každom špecifickom náboženstve odlišujú, napriek tomu sú odvodené z evolučných darwinovských algoritmov, ktoré sú druhovo-špecifickými adaptáciami homo sapiens.

Mysticizmus. Intuitívne ontológie predstavujú základ pre mystické zážitky. Zvyčajne slúžia na klasifikáciu reality do objektov s duchom a/alebo bezduchých objektov (animate and inanimate objects), napr. živočíchov a rastlín. Z rôznych psychologických dôvodov vyplývajú nadprirodzené zážitky z rôznych ontologických kategórii.

Etika. Základ etiky tkvie k sociálnej kompetencii ľudských bytostí. Etika je založená na koncepte sociálnej výmeny („algoritmus sociálnej dohody“) s jej ideami o vzájomnosti, čestnosti, spravodlivosti, odhaľovaní podvodníkov, rozlišovaní vnútorných/vonkajších skupín, atď.

Mýty. Základom pre mýty je „jazykový inštinkt“. My interpretujeme mýty ako slovné vyjadrenia kognitívneho obsahu tých individuálnych modulov, ktoré vytvárajú systém viery. Mýty predovšetkým dokumentujú zážitok/ skúsenosť a spracúvanie nepredvídateľných, neočakávaných udalostí, možností (exerienece and processing of contingency) a to podporuje sociálne zväzky (social bonding).

Rituály. Rituály sú založené na princípe hendikepu (handicap principle). Tým, že niektoré symboly a akty sú nákladnejšie (expensive), signalizujú záväzok k spoľahlivému rešpektovaniu skupinovej morálky.

Súhrnom, argumentujeme, že ľudská religiozita sa vynára z kognitívnej interakcie medzi týmito štyrmi doménami. Religozita spracúva nepredvídateľnosti, možnosti a zlepšuje spoluprácu prostredníctvom sociálneho zväzku, definovania noriem a odhaľovania podvodníkov. Napĺňa tak tie funkcie, pre ktoré vznikli mentálne moduly jej štyroch domén, takže sa nazdávame, že sa javí ako opodstatnené prisudzovať religiozite evolučný status určitej adaptácie.

Kľúčové slová: evolučná psychológia, religiozita, darwinovské algoritmy, kognitívne domény, mysticizmus, etika, mýty, rituály, adaptácie.

 

Summary

How can the evolution of religiosity be explained? To answer this question, we attempt to develop an understanding of the psychological domains underlying religious behaviour. We see four evolved domains, the sum and interaction of which constitute religiosity, namely: mysticism, ethics, myths and rituals. Even if the individual content, accents and implementations differ in each specifi c religion, they nevertheless derive from evolved Darwinian algorithms that are species-specifi c adaptations of homo sapiens.

Mysticism. Intuitive ontologies are the basis for mystical experiences. Usually they serve to classify reality into animate and inanimate objects, animals or plants, for example. For a variety of psychological reasons, supernatural experiences result from a mixture of different ontological categories.

Ethics. The basis for ethics lies in the social competency of human beings. Ethics is founded on the concept of social exchange („social-contract algorithm“) with its ideas about reciprocity, fairness, justice, cheater detection, ingroup/out-group differentiation, etc.

Myths. The basis for myths is the „language instinct“. We interpret myths as the verbal expression of the cognitive content of those individual modules that constitute the belief system. Above all, myths document the experience and processing of contingency and thus help social bonding.

Rituals. Rituals are based on the handicap principle. By making certain symbols and acts more expensive, they signal commitment for a reliable in-group morale.

In conclusion, we argue that human religiosity emerges from a cognitive interaction between these four domains. Religiosity processes contingencies and enhances co-operation through social bonding, norm setting and cheater detection. It fulfi ls those functions for which the mental modules of its four domains have evolved so that we feel it appears to be justifi ed to attribute to religiosity the evolutionary status of an adaptation.

Key words: evolutionary psychology, religiosity, Darwinian algorithms, cognitive domains, mysticism, ethics, myths, rituals, adaptations.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie