27/2020

Psychoedukačné programy: Porovnanie efektu PRELAPSE aMIPT v liečbe schizofrénie. Výsledky výskumu.

článok prečítaný 2556 x

Autor: Heretik A., ml.

 

Pozadie problému: V rámci komplexnej liečby schizofrénnych porúch sa čoraz častejšie presadzujú tzv. psychoedukačné programy. Mnohé z nich sa však odlišujú nielen čo do trvania, obsahu a štruktúry, ale aj cieľov a efektívnosti. Autor porovnával u nás používané programy: psychoedukačný program PRELAPSE, Modifikovaný Integrovaný psychoterapeutický tréning (MIPT) a kontrolnú skupinu. Porovnanie efektívnosti programov vs. kontrolnej skupiny prebehlo na vzorke 79 probandov – pacientov so schizofrénnymi psychózami. Program PRELAPSE a kontrolná skupina boli navyše katamnesticky sledované po jednom roku od ukončenia intervencie. Vzhľadom k skúmaným oblastiam potenciálneho efektu sme použili nasledovné metódy – Asociačný experiment, subtesty WAIS-R (Zoraďovanie obrázkov, Porozumenie, Podobnosti), Zulliger Tafeln Test, Thought Disorder Index TDI, a dotazník DISO.

Výsledky: Zistili sme, že oba programy viedli k čiastočnému zlepšeniu kognitívneho výkonu (subtest Podobnosti), k výraznému zníženiu indexu TDI. PRELAPSE viedol k efektu v oblasti zvýšenia informovanosti. Po jednom roku došlo v skupine PRELAPSE k zníženiu zisteného efektu na pôvodnú úroveň.

Záver: Oba programy mali čiastkový efekt v sledovaných oblastiach, v kognitívnej oblasti bol tento efekt v prospech MIPT (TDI), čo svedčí pre fakt, že priamy kognitívno-behaviorálny tréning kognitívnych funkcií je efektívnejší. Efektívnosť intervencií v oblasti informovanosti o ochorení len u PRELAPSE má pravde podobne súvislosť s vyššou štruktúrovanosťou psychoedukácie a opakovaním informácií v tomto programe. Návrat k predintervenčným hodnotám po roku (PRELAPSE) svedčí pre znižovanie efektu skúmaných intervencií v čase (obr. 2, tab. 13, lit. 55).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (5)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie