27/2020

Kontakt

Redakcia:

PSYCHIATRIA - PSYCHOTERAPIA - PSYCHOSOMATIKA.

Adrasa: Psychiatrická nemocnica Ph. Pinela, Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok.

Registračné číslo: ISSN 1338-7030

PSYCHIATRIA - PSYCHOTERAPIA - PSYCHOSOMATIKA – časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku uverejňuje recenzované odborné práce domácich i zahraničných autorov (slovensky, česky alebo anglicky) z oblasti klinickej psychiatrie, psychofarmakológie, psychoterapie, psychosomatiky, sociálnej psychiatrie, psychopatológie a neurobiológie duševných stavov.

Časopis PSYCHIATRIA - PSYCHOTERAPIA - PSYCHOSOMATIKA plní úlohy odborno-klinického a vedecko-pedagogického charakteru. Je súčasťou špecializačného a kontinuálneho vzdelávania lekárov a ďalších odborníkov v odbore klinickej psychiatrie, psychopatológie, psychoterapie a psychosomatiky.

Časopis PSYCHIATRIA - PSYCHOTERAPIA - PSYCHOSOMATIKA nadväzuje a pokračuje v tradícii časopisu PSYCHIATRIA, založeného v roku 1994 k 75. výročiu vzniku Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave a 70. výročiu založenia Psychiatrickej liečebne v Pezinku. Od roku 1998 časopis vychádza v spolupráci s Psychiatrickou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti, od roku 2007 je aj časopisom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a Psychosomatickej spoločnosti SLS. Od roku 2011 vychádza v elektronickej podobe (http://www.psychiatria-casopis.sk)

Za odbornú úroveň prác, pravdivosť textu a jazykovú kultúru zodpovedajú autori. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu príspevkov. Vydavateľ nezodpovedá za správnosť laboratórnych, diagnostických a liečebných postupov odporúčaných autormi a inzerentmi.

Časopis PSYCHIATRIA - PSYCHOTERAPIA - PSYCHOSOMATIKA vychádza 4-krát ročne. Časopis je dostupný v elek-tronickej podobe na stránke www.psychiatria-casopis.sk

Vyhľadávanie