27/2020

PSYCHIATRIA ~ PSYCHOTERAPIA ~ PSYCHOSOMATIKA – časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných lekárov na Slovensku uverejňuje recenzované odborné práce domácich i zahraničných autorov (slovensky, česky alebo anglicky) z oblasti klinickej psychiatrie, psychofarmakológie, psychoterapie, psychosomatiky, sociálnej psychiatrie, psychopatológie a neurobiológie duševných stavov. Časopis PSYCHIATRIA ~ PSYCHOTERAPIA ~ PSYCHOSOMATIKA plní úlohy odborno-klinického a vedeckopedagogického charakteru. Je súčasťou špecializačného a kontinuálneho vzdelávania lekárov a ďalších odborníkov v odbore klinickej psychiatrie, psychopatológie, psychoterapie a psychosomatiky. Časopis PSYCHIATRIA ~ PSYCHOTERAPIA ~ PSYCHOSOMATIKA nadväzuje a pokračuje v tradícii časopisu PSYCHIATRIA založeného roku 1994 k 70. výročiu založenia Psychiatrickej liečebne v Pezinku. Od roku 1998 časopis vychádza v spolupráci s Psychiatrickou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti a od roku 2007 je aj časopisom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a Psychosomatickej spoločnosti SLS. Od roku 2011 časopis vychádza v elektronickej podobe  (www.psychiatria-casopis.sk/psychiatria/kontakt.html)

Šéfredaktor
MUDr. Pavel Černák, PhD.

Odborný redaktor
Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

Redakčná rada
Prim. MUDr. Ivan André, CSc. (Bratislava)
Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc. (Bratislava)
MUDr. Boris Čech, PhD. (Nitra)
MUDr. Pavel Černák, PhD. (Pezinok)
Doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD. (Košice)
Doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD. (Bratislava)
Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. (Trenčín)
Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. (Bratislava)
Mgr. Gabriel Hrustič (Pezinok)
Prim. MUDr. Dalibor Janoška (Pezinok)
RNDr. Peter Minárik, PhD. (Pezinok)
MUDr. Michal Patarák (Banská Bystrica)

Redakcia časopisu PSYCHIATRIA - PSYCHOTERAPIA - PSYCHOSOMATIKA:

Psychiatrická nemocnica Ph. Pinela, Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok.

 

Registračné číslo časopisu

ISSN 1338-7030 

Za odbornú úroveň prác, pravdivosť textu a jazykovú kultúru zodpovedajú autori. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu príspevkov. Vydavateľ nezodpovedá za správnosť laboratórnych, diagnostických a liečebných postupov odporúčaných autormi a inzerentmi.

 

Časopis PSYCHIATRIA - PSYCHOTERAPIA - PSYCHOSOMATIKA vychádza 4-krát ročne. Časopis je dostupný v elektronickej podobe na stránke http://www.psychiatria-casopis.sk/psychiatria

 

 

Vyhľadávanie