27/2020

SMERNICE PRE PRISPIEVATEĽOV

 

PSYCHIATRIA ~ PSYCHOTERAPIA ~ PSYCHOSO-MATIKA – časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku uverejňuje recenzované odborné práce domácich i zahraničných autorov (slovensky, česky alebo anglicky) z oblasti klinickej psychiatrie, psychofarmakológie, psychoterapie, psychosomatiky, psychopatológie a patofyziológie duševných stavov.

Časopis PSYCHIATRIA ~ PSYCHOTERAPIA ~ PSY-CHOSOMATIKA plní úlohy odborno-klinického a vedecko-pedagogického charakteru. Je súčasťou špecializačného a kontinuálneho vzdelávania lekárov a ďalších odborníkov v odbore klinickej psychiatrie, psychopatológie, psychoterapie a psychosomatiky.

Od roku 2011 vychádza časopis v elektronickej podobe (http://www.psychiatria-casopis.sk/psychiatria/kontakt.html), registračné číslo ISSN 1338-7030.

Prácu, obrázky a tabuľky treba odovzdať vytlačené dvojmo (listy A4, normovaná strana 30 riadkov, 60 znakov). Redakcia požaduje, aby autor zaslal textovú časť práce aj v elektronickej forme (disketa, CD, e-mail, napísanú bez rozdeľovania slov v MS-DOS kompatibilnom formáte). Zaslaná disketa má obsahovať len konečnú verziu rukopisu. Rukopis má byť pripravený v tradičnej úprave s dvojitým riadkovaním, 60 znakov v 30 riadkoch textu na strane. Text nesmie byť zakódovaný, nepoužívajte Tab alebo Space na začiatku odsekov. Citovaná literatúra je uvedená za prácou, nie pod čiarou na každej strane. Do textu nevkladajte „hlavičku“ ani „pätu“, nezadávajte automatické číslovanie strán. Pozor na rozlíšenie čísla 0 (nula) a písmena O.

 

Sprievodný list 

K práci treba pripojiť vyhlásenie, že nebola doteraz publikovaná, ani zadaná do tlače u nás, ani v zahraničí a že autor rešpektuje všetky princípy autorského zákona.

Titulný list má obsahovať názov práce, plné meno a priezvisko autora/autorov, neskrátený názov pracoviska autorov, presnú adresu prvého autora, číslo telefónu, faxu a e-mailu.

Rukopis by mal obsahovať stručný úvod do problematiky, materiál a metodiky, výsledky, diskusiu a štruktúrovaný abstrakt.

Štruktúrovaný abstrakt obsahuje meno a priezvisko autora (autorov), názov práce a názov časopisu v skratke. Na konci abstraktu sa uvedie počet tabuliek, obrázkov a citácií a 3 až 6 kľúčových slov. Abstrakt má byť v rozsahu maximálne 250 slov. Uverejňuje sa anglicky a slovensky. Jeho štruktúra je takáto:

Na začiatku sa uvedie Pozadie problému (Background). Ide o stručnú charakteristiku toho, čo je známe o sledovanom probléme.

Nasleduje Cieľ a východiská sledovania (Objectives; starting point; main purpose). Cieľ sledovania musí byť formulovaný jasne; ak je cieľov viac, treba uviesť ich následnosť. Ak je cieľom testovanie hypotézy, treba ju presne definovať ako východisko práce.

Ďalej sú Metódy (Methods). Táto časť sa prispôsobuje druhu práce. Nejde o presný opis metód, nemali by však chýbať také informácie, ako je štandardizácia, slepý pokus, randomizácia, použité kritériá a ďalšie dôležité skutočnosti. Pri klinických prácach sa musia uviesť informácie o tom, ako sa sledovania robili u pacientov, s akým ochorením (klasifikácia), či išlo o hospitalizovaných alebo ambulantných pacientov. Treba uviesť sociodemografickú charakteristiku súboru sledovaných osôb, ale aj to, koľko pacientov bolo zo sledovania vylúčených. Pri experimentálnych prácach s použitím laboratórnych zvierat treba okrem charakteristiky druhu, pohlavia, veku a hmotnosti uviesť aj podmienky laboratórneho režimu zvierat (strava, teplota, svetlo a podobne).

Hlavné výsledky alebo Výsledky sú ďalšou časťou štruktúrovaného abstraktu (Results or Main results). Výsledky musia byť jasne a zrozumiteľne opísané. Ak je to potrebné, uvedie sa aj štatistická významnosť. Uvádzajú sa len podstatné - teda najdôležitejšie výsledky, ku ktorým autor dospel.

Poslednou časťou abstraktu sú Závery (Conclusions). Ide vlastne o posúdenie celého problému s využitím nových poznatkov. Uvedú sa len tie závery, ktoré môže autor urobiť na základe výsledkov práce. Je dôležité, aby autor uviedol zhodu, nezhodu alebo doplnenie obrazu vo vzťahu k známym skutočnostiam.

Okrem uvedených častí štruktúrovaného abstraktu môže autor uviesť aj Význam pre prax a ďalší rozvoj vedeckého bádania (Meaning for practice and theory).

Štruktúrovaný abstrakt treba napísať v slovenčine (alebo češtine) a v angličtine (eliminujú sa problémy s prekladom odborných termínov).

Tabuľky treba dodať vytlačené na papieri formátu A4. Tabuľky sa rozdeľujú len vertikálnymi čiarami. Všetky hodnoty je potrebné uvádzať v SI jednotkách. Tabuľky nevkladajte do textu (zoradiť za prácou), v texte musí byť uvedená odvolávka číslom na príslušnú tabuľku.

Obrázky (grafy, schémy a fotografie) musia podobne ako tabuľky zoradené za prácou, v texte musí byť oddvolávka na príslušný obrázok číslom. Obrázky je potrebné dodať aj vytlačené (nakreslené, fotografie) na bielom papieri (používať jednoznačné rozlíšenie, bez rastra). Obrázky vo forme fotokópií a fotografie musia byť kontrastné, najlepšie formátu 12x8 cm. Na zadnej strane obrázkov a tabuliek treba napísať meno autora a šípkou vyznačiť postavenie obrázku. Pri zaradení fotografií osôb je nevyhnutné prekryť oči, príp. celú tvár. V dokumentačnom materiáli (biochemické výsledky, CT, USG, EKG a pod.) treba odstrániť identifikačné znaky pacienta. Pri použití obrázkov treba dodať originál alebo scan 350 dpi (farebné alebo čierno-biele obrázky, fotografie). Originálne obrázky ukladajte ako tif alebo jpg súbory s minimálnou kompresiou. Pre tlač je úplne nevhodné poskytnutie obrázkov v Power Point!

Text k obrázkom treba dodať napísaný na samostatnom papieri slovensky a anglicky. V texte práce sa treba odvolať na všetok dokladový materiál (tabuľky a obrázky).

Literatúra v texte sa uvádza menom autora publikácie a rokom jej vydania (menami autorov, ak sú iba dvaja spoluautori). Zoznam použitej literatúry sa uvádza v abecednom poradí. Na konci práce sa literatúra uvedie tak, aby všetky práce citované v texte boli uvedené v zozname literatúry, a naopak, aby literatúra obsahovala bibliografické údaje len tých prác, ktoré sa v texte citujú. Pri počte citácií viac ako 50 sa možno v texte odvolať na použitý prameň formou čísel (vtedy sa v zozname literatúry uvádza literatúra očíslovaná v poradí, ako je uvedená v texte) a v tomto prípade sa uvádzajú skrátené citácie.

 

V práci sa nesmú používať mená pacientov, iniciálky alebo čísla z evidencie chorých v nemocniciach. Keď sa referuje o experimentoch u ľudí, treba uviesť, či použitý postup bol v zhode s etickými normami a či boli experimenty v zhode s Helsinskou deklaráciou z roku 1977.

Autor dostane na imprimovanie stĺpcovú (autorskú) korektúru, kde môže výrazne perom vyznačiť nevyhnutné opravy. Podpísaním tejto korektúry sa pokladá text za definitívny.

 

Starostlivé a precízne spracovanie rukopisu uľahčuje redakčnú prácu a prácu recenzentov. Je aj dokladom spôsobilosti autora, ako sa to celosvetovo v lekárskych časopisoch aj prijíma.

___________________
Adresa redakcie a adresy pre zasielanie rukopisov:

Doc. MUDr. Pavel Černák, PhD., šéfredaktor časopisu
Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika. Psychiatrická nemocnica Ph. Pinela, Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok, Slovensko

(Tel.: 033 / 6482 101, e-mail: cernak@pnpp.sk)

 

Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc., odborný redaktor
Ústav patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava 1, Slovensko

( Tel./Fax: 02 / 5296 5400, e-mail: marian.bernadic@fmed.uniba.sk)

___________________
Rukopisy možno zasielať aj mailom (ako príloha) na uvedené adresy.

Vyhľadávanie