27/2020

Problematika používania internetu u ľudí s postihnutím v kontexte konceptu well-being a teórie vzťahovej väzby

článok prečítaný 2222 x

Autor: Lucia Felcanová, Mária Glasová

Výskum potenciálnych súvislostí používania internetu s well-being a kvalitou vzťahovej väzby u ľudí s postihnutím je aj v zahraničných podmienkach relatívne nový a na Slovensku viac menej vo svojich začiatkoch. Príspevok ponúka prehľad základných poznatkov o využívaní internetu u ľudí so zrakovým, sluchovým alebo telesným postihnutím v kontexte prežívanej subjektívnej pohody a kvality vzťahových väzieb. Cieľom práce je poukázať na dôležitosť ďalšieho výskumu v tejto oblasti - okrem iného aj z dôvodu protichodných výsledkov výskumov v zahraničí. Doterajšie zistenia poukázali na pozitívne ako aj negatívne dôsledky používania internetu u ľudí s postihnutím vzhľadom na druh internetovej aktivity, výskyt neistej vzťahovej väzby u ľudí s postihnutím a zvýšené používanie internetu pri neistých vzťahových väzbách intaktnej populácie. Výskumné dáta v tejto oblasti majú využitie v klinickej praxi, vo výchove, vzdelávaní a prevencii.

Kľúčové slová: jednotlivec s postihnutím, internet, well-being, vzťahová väzba

 

The research of potential relations between internet use, well-being and quality of attachment in persons with disabilities is rather novel issue and in Slovakia it is beginning, only. The paper provides an overview of basic information about internet use in people with visual, auditory or physical disability in the context of their well-being and quality of their attachment. The purpose of the study is to highlight the importance of the future research in this area because at present there are contradictory findings in research conducted abroad. Up till now, the research results reflect both positive and negative effects of internet use in people with disabilities, in respect to the type of the internet activity, presence of the insecure in persons with disabilities, as well as increased internet use in cases of insecure attachment in persons without a disability. The research data in this area presented could be applied in the clinical practice, education and prevention.

Key words: persons with disabilities, internet, well-being, attachment

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (6)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie