27/2020

Liečba porúch príjmu potravy u detí s adolescentnov na Klinike detskej psychiatrie DFNsP v Bratislave

článok prečítaný 2752 x

Autor: Martina Paulinyová, Ján Šuba, František Böhmer, Zuzana Hradečná, Igor Škodáček

Poruchy príjmu potravy patria k závažným duševným poruchám. V predkladanej práci sa zaoberáme retrospektívnou analýzou dostupných údajov u pacientov s poruchami príjmu potravy, hospitalizovaných na Klinike detskej psychiatrie v rokoch 2002–2007. Súbor tvorilo 28 pacientov s diagnózami zo spektra F50 vo veku od 9 do18, 24 dievčat a 8 chlapcov. Sledovali sme vybrané sociodemografické údaje: vek, rodové zastúpenie, kvalitu rodinného prostredia a prvý kontakt s detským psychiatrom. Hodnotili sme aj štruktúru osobnosti pacientov, komorbídne psychické poruchy a dĺžku hospitalizácie. Autori uvádzajú prehľad použitých liečebných postupov a aplikovanej farmakoterapie. Výsledky liečby u pacientov s mentálnou anorexioub hodnotili na základe vzostupu BMI, u ostatných pacientov na základe zmeny v klinickom obraze po absolvovaní liečby. V diskusii analyzujú zistené fakty v širších súvislostiach, aj v porovnaní s publikovanými údajmi.

Kľúčové slová: mentálna anorexia, mentálna bulímia, komorbídne ochorenia, liečba

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (7)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie