27/2020

Podoba rodičovského komplexu u dospelých ľudí v súčasnosti

článok prečítaný 2779 x

Autor: Viera Cviková, Kristína Rákayová

Pozadie problému: Spoločenské zmeny v posledných desaťročiach ovplyvnili podoby a vnímanie mnohých psychosociálnych javov, vrátane rodičovstva. Dosiaľ sa však neskúmalo, či sa tieto premeny premietli i do obsahu zvnútornených rodičovských komplexov.

Cieľ: Predkladaná štúdia sa preto zameriava na kvalitatívne skúmanie podôb otcovských a materských komplexov u súčasných 30-35-ročných a 50-55-ročných jednotlivcov.

Metódy: Na zber dát boli použité: metóda voľných kontinuitných asociácií na dve podnetové slová – otec a matka v intervaloch jednej minúty, ako aj autorkami vytvorené pološtruktúrované interview zameriavajúce sa na obdobia vzniku, odpútania a prejavov rodičovských komplexov.

Výsledky: Analýzou získaných údajov sa zistilo, že v podobe materského komplexu je pôsobenie spoločenských zmien badateľné prostredníctvom obrazu matky, ktorá je postupne viac vnímaná ako kompetentná, nezávislá, spájajúca v sebe mužské i ženské charakteristiky, pričom ale dbá o svoj vzhľad a ponecháva si svoj prevládajúci láskavý a opatrujúci aspekt. V otcovskom komplexe je ich účinok viditeľný v tom, že otec je postupne menej vnímaný ako hlava rodiny a prirodzená autorita, viac ako kamarát, no stále ako primárny živiteľ. Podstatné je i prevládajúce vnímanie otca ako permanentne emočne, psychicky i fyzicky neprítomného. Probandi a probandky uvádzajú v spojitosti s otcom aj výskyt konfliktov, nepochopenia a nedostatok akceptácie. Najvýraznejšie zmeny v obsahu rodičovských komplexov sú v našom súbore viditeľné v skupine mužov práve v podobe otcovského komplexu.

Závery: Spoločenské zmeny vplývajú na obraz rodičovstva i genderových rol, ktoré sa postupne prelínajú a táto premena sa podstatnou mierou odzrkadľuje aj vo vnímaní vlastných rodičov a následnom obsahu rodičovských komplexov.


Kľúčové slová:
rodičovský komplex, otec, matka, spoločenské zmeny

 

Summary

Background: Social changes in our society in the recent decades influenced the perception of many psychosocial phenomena including parenting. Until now however, it was not examined whether these changes have been also reflected in the content of internalized parental complexes.

Main purpose: The presented study is focused on qualitative examination of paternal and maternal complexes and their forms which have 30-35years old and 50-55years old participants.

Methods: We used a method of free continuous associations to two stimulus words – mother and father - in one minute intervals, as well as in a semi-structured interview focused on the period of formation, detachment and expressions of parental complexes.

Results: Results of the analysis have shown, that the form of maternal complex is affected by the social changes and it is visible through the image of mother who is progressively more perceived as competent, independent, combining female and male characteristics in herself, but she also cares about her appearance and retains her predominant kindness and caregiving. The effect of these factors in paternal complex is visible in the fact, that father is progressively less perceived as the head of family and natural authority, but more as a friend and still as a primary breadwinner. Another important finding is a frequent perception of the father as permanently emotionally, mentally and physically absent. Numerous conflicts, misunderstandings and lack of acceptance which participants received from their fathers is also important. In our sample, the most significant changes in the content of parental complexes are visible in the form of father complex in the group of men.

Conclusions: Social changes influence the images of parenthood and gender roles, which gradually coincide and this transformation is reflected in the perception of their own parents and the content of created parental complexes.

 

Key words: parental complex, father, mother, social changes

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (4)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie