27/2020

„Umenie žiť“ z pohľadu adolescentov a dospelých

článok prečítaný 2086 x

Autor: Blanka Šulavíková, Ľuboslava Sejčová

Súhrn
V práci sa zaoberáme riešením filozofických otázok o „umení žiť“ na pôde filozofie posledných desaťročí. Uvádzame prehľad koncepcií, ktoré zarezonovali alebo ďalej rezonujú vo filozofickom prostredí. Uvádzame základný prístup ku koncepciám „umenia žiť“ u autorov, ako sú: J. Kekes, Z. Bauman, A. MacIntyre, R. Veenhoven, W. Schmid a J. Dohmen.
Základný rámec „umenia žiť“ môžeme podľa nášho názoru znázorniť ako štvorec, pričom jeho jednotlivé strany tvoria jeho nevyhnutné predpoklady (atribúty): 1. systém hodnôt; 2. integrita života; 3. zmysel života; 4. autenticita života. Takže umenie života predpokladá systém hodnôt, na základe ktorého je človek schopný orientovať sa a rozhodovať sa vo svete. Takisto schopnosť integrovať svoj život do zmysluplného celku, ako aj spôsobilosť hľadať a nachádzať svoj zmysel života. V neposlednom rade umenie života závisí aj na schopnosti viesť autentický život.
V súvislosti s otázkou, či sa u súčasnej mládeže a dospelých vyskytujú odlišnosti v chápaní „umenia žiť“ oproti tradičnému chápaniu, autorky uskutočnili kvalitatívnu výskumnú sondu, ktorá obsahovala voľnú esej na tému: v čom spočíva „umenie života“, aký je podľa respondentov zmysel života, aké majú hodnoty a ako sa dá dosiahnuť šťastie.
Pohľad mladých ľudí na ich život a poslanie človeka v ňom je neobyčajne pestrý, tak ako je pestrá súčasná doba hodnôt i pseudohodnôt, s ktorou sa musí každý človek vyrovnať. Potvrdil sa predpoklad, že mladí vo veku 18 – 25 rokov uprednostňujú „užívanie života“ pred jeho tradičným chápaním, ktoré spočívalo v jeho napĺňaní prácou či nejakým poslaním. Taktiež dochádza k vyzdvihovaniu privátnych cieľov na úkor spoločenských. Umenie života mladí ľudia s prosociálnym zameraním spája len minimálne, väčšina z nich ho spája so zameraním na „Carpe diem“ – užívanie a vychutnávanie si života, čo sa dá považovať za najnovší trend v ponímaní života medzi mladými.

Kľúčové slová: umenie žiť, systém hodnôt, integrita života, zmysel života; autenticita života

 

Summary
The article deals with philosophical questions on the “art of living” in philosophy in recent decades. It provides an overview of the conceptions that continue to resonate in philosophy, covering the basic approach to conceptions of the “art of living” found in the work of theorists such as P. Hadot, J. Kekes, A. Nehamas, Z. Bauman, A. MacIntyre, R. Veenhoven, W. Schmid, and J. Dohmen.
The basic framework of the “art of living” can, we believe, be imagined as a square, where each side represents an essential component (attribute): 1. value system; 2. integrity of life; 3. meaning of life; 4. authenticity of life. The art of living therefore presupposes that there is a value system the individual can use as a navigational guide and to make decisions in the world. It also presupposes an ability to integrate one’s life within a meaningful whole and to seek out and find the meaning of one’s life. Finally the art of living depends on the ability to lead an authentic life.
Concerning the question of whether there are differences in the understanding "the art of living" among contemporary youth and adults, compared to the traditional understanding, the authors made a qualitative research probe. The probe contained a free essay on topic: what is the "art of life", what is the meaning of life from the aspect of respondents, what values they have, and how can happiness be achieved.
The view of young people on their lives and the mission of man in life is unusually varied, as is the varied present time of values and pseudo-values that each man has to deal with. It has been confirmed that young people aged 18-25 prefer to "enjoy life" in front of its traditional understanding, which consisted of fulfilling life by work or some mission. There is also a rise in private goals to the detriment of social. The art of life young people link with prosocial focus only minimal, most of them associate it with a focus on "Carpe diem" - usage and enjoyment of life, which can be considered as the latest trend in perceiving life among young people.

Key words: art of life, value system, integrity of life, meaning of life, authenticity of life

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (5)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie