27/2020

Mozog a zodpovednosť

článok prečítaný 2123 x

Autor: Peter Minárik

Údaje z oblasti neurovied v súdnej psychiatrii môžu podporiť vyhľadávanie psychopatologických rysov (napr. chýbajúca sebakontrola, agresivita), ktoré môžu byť zapojené do trestnej činnosti. Neurovedecké dôkazy sú ponúkané stále vo väčšej miere v súdnych prípadoch (napr. USA, Taliansko). Moderné technológie (napr. DNA analýza, zobrazovacie techniky mozgu) môžu pomôcť pri zložitých súdnych rozhodnutiach, ale taktiež prinášajú riziko nesprávneho výkladu a zneužitia. Použitie týchto informácií môže spochybniť myšlienky o rovnosti príležitostí, diskriminácii a osobnej zodpovednosti. 

Kľúčové slová: neurovedy, súdna psychiatria, genetika, zobrazovanie mozgu

 

Summary

The neuroscience data in forensic psychiatry can support the detection of psychopathological traits (e.g. deficit of self-control, aggressiveness) that may be involved in criminal action. Neuroscience evidence is increasingly being offered in court cases (e.g. USA, Italy). Modern technologies (e.g. DNA analysis, brain imaging techniques) may assist in making difficult judgments, but they bring also risk of misinterpretation and misuse. The use of these information might call into question ideas of equality of opportunity, discrimination and personal responsibility. 

Key words: neuroscience, forensic psychiatry, genetics, brain imaging

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (5)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie