25/2018

Anxiózne syndrómy pri depresii: retrospektívna klinická štúdia

článok prečítaný 3111 x

Autor: Ľ. Forgáčová, M. Koníková, M. Kešická, D. Kešický

 

Východiská a ciele klinickej štúdie: Prierezové aj prospektívne epidemiologické štúdie potvrdzujú tesnú koreláciu medzi depresiou a úzkosťou. Podľa nových kategoriálnych klasifikácií duševných ochorení sa spoločný výskyt depresie a úzkosti hodnotí ako psychiatrická komorbidita. Cieľom retrospektívnej klinickej štúdie bolo zistiť, aké diagnostické stratégie sa uplatňujú pri hodnotení výskytu úzkostných syndrómov pri depresii u hospitalizovaných psychiatrických pacientov a porovnať demografické a klinické charakteristiky u pacientov s depresiou s úzkostnými syndrómami a depresiou bez úzkostných syndrómov.
Materiál a metóda: Vyhodnocovali sme chorobopisy pacientov s depresiou s/bez anxióznych syndrómov, ktorí boli hospitalizovaní na Psychiatrickej klinike SZU Ružinov v období 2005–2007. Zaznamenávali sme vek, pohlavie, typ a závažnosť depresie, suicidálne pokusy, somatickú komorbiditu a počet hospitalizácií. Diagnostické stratégie sme posudzovali na základe diagnostického záveru psychiatrického vyšetrenia.
Výsledky: Identifikovali sme 146 prípadov depresie, v 98 prípadoch sme zistili aj sprievodné anxiózne syndrómy. Zo súboru 98 pacientov má diagnózu kódovanú ako psychiatrickú komorbiditu 8 pacientov (8,2%). U zvyšných 90 prípadov (91,8%) sa stanovila iba diagnóza primárnej depresívnej poruchy. Nezistili sa štatisticky významné rozdiely v početnostiach sledovaných klinických a demografických parametrov v skupine
pacientov s depresiou s úzkostnými syndrómami a depresiou bez úzkostných syndrómov.
Záver: Naša retrospektívna štúdia ukázala, že výskyt anxióznych syndrómov pri depresii u hospitalizovaných pacientov je frekventovaný jav. Pri ich diagnostike sa uplatňuje hierarchický prístup. Pri depresii s anxióznymi syndrómami sme nezistili horšie parametre priebehu v zmysle vyššej suicidality, závažnosti depresie, počtu hospitalizácií alebo somatickej komorbidity.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (14)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Centrálny konflikt, jeho realita a projekcie

Prečítané: 266x Hodnotenie: 5.0

1

Hraničná porucha osobnosti a mentalizácia

Prečítané: 23091x Hodnotenie: 5.0

2

Individuácia – cesta k sebe

Prečítané: 1671x Hodnotenie: 5.0

1

Integratívne neurovedecké aspekty vzťahovej väzby

Prečítané: 1705x Hodnotenie: 5.0

1

Intenzívna krátkodobá dynamická psychoterapia (IKDP)

Prečítané: 273x Hodnotenie: 5.0

2

Vyhľadávanie