27/2020

Neuroleptická dysfória v kontexte antipsychotickej liečby

článok prečítaný 2912 x

Autor: Slávka Dubinská

Úloha antipsychotickej liečby v etiológii depresívnych symptómov pri schizofrénii je naozaj kontroverzná. Pred 30 rokmi sa predpokladalo, že antipsychotiká spôsobujú priamo „farmakogénnu depresiu“. Spájalo sa to s vysvetlením, že tieto účinkujú primárne na dopamínergické dráhy a dopamín má dôležitú úlohu v mechanizme systému odmeňovania a radosti. Alternatívne hypotézy tvrdili, že extrapyramídové nežiaduce účinky ako bradykinéza, strata spontaneity a mimická depresia spôsobujú akinetickú depresiu. Pozornosť sa preto začala čoraz viac sústreďovať na koncept dysfórie navodenej antipsychotickou liečbou. Dysfória sa často vyskytuje aj pri absencii motorického nepokoja a býva podhodnotená. Rozvoj psychofarmakoterapie a vývoj nových liekov ešte viac zdôraznili potrebu včasnej diagnostiky v skorých štádiách depresie. Autorka v práci opisuje psychologické i biologické faktory neuroleptickej dysfórie a prináša prehľad prebiehajúcich klinických štúdií.

Kľúčové slová: depresia a schizofrénia, neuroleptická dysfória, modely správania, antipsychotická liečba, nežiadúce účinky, hodnotenie škál, klinický výskum.

 

Summary

The role of antiposychotic treatment in aetiology of depression syndromes in schizophrenia is really controversal.Thirty years ago it was supposed the pharmacogenic depression was caused by the antipsychotics directly. It was connected to the explanation antipsychotics had the effect to dopaminergic pathways and dopamine had an influence in mechanism of reward system. Alternative hypothesis confirms the extrapyramidal side effect such as bradykinesia, loss of spontaneity, mimic depression could cause akinetic depression.The recent research has started focusing on the concept of dysphoria caused by antipsychotic treatment. It is also present in absence of motoric retlessness and it is undervalued. The review article is focused on the neuroleptic dysphoria conception, psychologic and biological factors and review of the ongoing clinical trial.

Key words: depression and schizophrenia,neuroleptic dysphoria, behaviour models, antipsychotic treatment, side effects, scale evaluation, clinical research

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie