27/2020

Rivastigmín v liečbe demencie pri Alzheimerovej chorobe – prehľad aktuálnej odbornej literatúry

článok prečítaný 2935 x

Autor: Ivan Dóci, Aneta Bednářová, Jana Vančíková

Prehľadová práca prináša aktuálne informácie z odbornej literatúry o rivastigmíne, ktorý sa využíva pri liečbe dementného syndrómu pri Alzheimerovej chorobe. Klinickými štúdiami aj v praxi je preukázaná jeho účinnosť pri liečbe kognitívnych a behaviorálnych zmien. Rivastigmín je jediný duálny inhibítor cholínesteráz. Vzhľadom k svojmu metabolizmu, ktorý prebieha priamo na mieste receptora a minimálne zaťažuje organizmus, je riziko liekových interakcií nízke. Vo svetovej literatúre sa v posledných rokoch objavilo viac článkov a výsledkov štúdií, ktoré opisujú aj novšiu formu podávania rivastigmínu – transdermálnu náplasť. Táto forma podania má oproti podávaniu rivastigmínu per os niektoré výhody, ktoré potvrdil aj klinický výskum. Autori ďalej referujú aj o niektorých prácach, ktoré opisujú využitie rivastigmínu v ďalších, off-label indikáciách (napríklad ako prídavná liečba Downovho syndrómu, alebo kognitívnych porúch pri schizofrénii).

Kľučové slová: Alzheimerova choroba, inhibítory cholínesteráz, rivastigmín, rivastigmín - transdermálna náplasť


This article reviews the current literature on rivastigmine, which is used in the treatment of dementia in Alzheimer's disease. Clinical studies and also clinical practice demonstrated its efficacy in the treatment of cognitive and behavioral changes in Alzheimers dementia. Rivastigmine is the only dual inhibitor of cholinesterase. Due to its metabolism, which takes place directly at the receptor site, it has minimum side effects and the risk of drug interactions is therefore low. In the world literature in recent years there are more articles and results of studies that describe the newer form of administration of rivastigmine - transdermal patch. This form of administration compared with rivastigmine orally has some benefits that are proven by clinical research. This review also reports about some papers describing the use of rivastigmine in off-label indications (such as adjunctive therapy in Down's syndrome and in cognitive disorders in schizophrenia).

Key words: Alzheimer's disease, cholinesterase inhibitors, rivastigmine, rivastigmine - transdermal patch

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (4)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie